Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
INTERNETOVÉHO OBCHODU cz.ivel.pl


OBSAH:


1. OBECNÁ USTANOVENÍ
2. ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ
3. ÚČEL, ZÁKLAD, DOBA A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ
4. PŘÍJEMCI ÚDAJŮ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ
5. PROFILOVÁNÍ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ
6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
7. SOUBORY COOKIE V INTERNETOVÉM OBCHODĚ, ÚDAJE O POUŽÍVÁNÍ A ANALYTICKÉ ÚDAJE
8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. OBECNÁ USTANOVENÍ


1.1 Tyto zásady ochrany osobních údajů internetového obchodu mají pouze informativní charakter, což znamená, že nejsou zdrojem povinností pro Příjemce služeb nebo Zákazníky internetového obchodu. Zásady ochrany osobních údajů obsahují především pravidla týkající se zpracování osobních údajů Správcem v internetovém obchodě, včetně důvodů, účelů a rozsahu zpracování osobních údajů a práv subjektů údajů, jakož i informace o používání souborů cookie a analytických nástrojů v internetovém obchodě.
1.2 Správcem osobních údajů shromažďovaných prostřednictvím Internetového obchodu je společnost IVEL ELECTRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA se sídlem v Čenstochové (sídlo a adresa pro doručování: Ks. Brzóski 5, 42-202 Częstochowa), zapsaná v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000465064; rejstříkový soud, u kterého je vedena dokumentace společnosti: Okresní soud v Čenstochové, XVII hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku, NIP 9492194545, REGON 24328196000000, e-mailová adresa: ivel@cz.ivel.pl, telefonní číslo: +48343411709 - dále jen "správce" a zároveň je poskytovatelem služeb internetového obchodu a prodávajícím.
1.3. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů jmenovaného Správcem: Minkina, tel: 690 509 533.
1.4. Osobní údaje v Internetovém obchodě budou Správcem zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - dále jen "RODO" nebo "Nařízení RODO". Oficiální znění nařízení RODO: http: //eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.
1.5 Používání internetového obchodu, včetně provádění nákupů, je dobrovolné. Stejně tak související poskytnutí osobních údajů Zákazníkem nebo Klientem využívajícím Internetový obchod je dobrovolné, až na dvě výjimky: (1) uzavření smluv se Správcem - neposkytnutí osobních údajů nezbytných pro uzavření a plnění Kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování Elektronických služeb se Správcem v případech a v rozsahu uvedeném na webových stránkách Internetového obchodu a v Provozním řádu Internetového obchodu a v těchto Zásadách ochrany osobních údajů má za následek nemožnost uzavření takové smlouvy. Poskytnutí osobních údajů je v takovém případě smluvním požadavkem a pokud chce subjekt údajů danou smlouvu se Správcem uzavřít, je povinen požadované údaje poskytnout. Rozsah údajů potřebných k uzavření smlouvy je vždy předem uveden na webových stránkách internetového obchodu a v obchodních podmínkách internetového obchodu; (2) zákonné povinnosti Správce - poskytnutí osobních údajů je zákonným požadavkem vyplývajícím z obecně závazných právních předpisů, které Správci ukládají povinnost zpracovávat osobní údaje (např. zpracování údajů pro daňové či účetní účely), a neposkytnutí těchto údajů znemožní Správci tyto povinnosti plnit.
1.6 Správce dbá zejména na ochranu zájmů osob, jejichž osobní údaje zpracovává, a zejména je odpovědný a dbá na to, aby údaje, které shromažďuje, byly: (1) byly zpracovávány zákonným způsobem; (2) byly shromažďovány pro stanovené, legitimní účely a nebyly podrobeny dalšímu zpracování, které by bylo s těmito účely neslučitelné; (3) byly věcně správné a přiměřené vzhledem k účelům, pro které jsou zpracovávány; (4) uchovávány ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné k dosažení účelu zpracování; a (5) zpracovávány způsobem, který zajišťuje odpovídající zabezpečení osobních údajů, včetně ochrany před neoprávněným nebo protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením, a to prostřednictvím vhodných technických nebo organizačních opatření.
1.7 S ohledem na povahu, rozsah, kontext a účely zpracování a na riziko různě pravděpodobného a různě závažného zásahu do práv nebo svobod fyzických osob správce zavede vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil, že zpracování probíhá v souladu s tímto nařízením, a aby to byl schopen prokázat. Tato opatření se podle potřeby přezkoumávají a aktualizují. Správce uplatňuje technická opatření, aby zabránil získání a změně elektronicky předávaných osobních údajů neoprávněnými osobami.
1.8 Všechna slova, výrazy a zkratky, které se objevují v těchto zásadách ochrany osobních údajů a začínají velkým písmenem (např. Prodávající, Internetový obchod, Elektronická služba), se chápou v souladu s jejich definicí obsaženou v Provozním řádu Internetového obchodu, který je k dispozici na stránkách Internetového obchodu.


2. ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ


2.1 Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje v případech - a v rozsahu, kdy je splněna alespoň jedna z následujících podmínek: (1) subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více stanovených účelů; (2) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro přijetí opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy; (3) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, kterou má Správce; nebo (4) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce nebo třetí strany, s výjimkou případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.
2.2 Zpracování osobních údajů Správcem vyžaduje v každém případě existenci alespoň jednoho z důvodů uvedených v bodě. 2.1 těchto Zásad ochrany osobních údajů. Konkrétní důvody zpracování osobních údajů Příjemců služeb a Zákazníků internetového obchodu Správcem jsou uvedeny v dalším bodě Zásad ochrany osobních údajů - ve vztahu k danému účelu zpracování osobních údajů Správcem.


3. ÚČEL, ZÁKLAD, DOBA A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ


3.1 Účel, základ, doba a rozsah a příjemci osobních údajů zpracovávaných Správcem vyplývají v každém případě z činností, které příslušný Zákazník nebo Klient v Internetovém obchodě provádí. Pokud se například Zákazník rozhodne pro nákup v Internetovém obchodě a zvolí osobní odběr zakoupeného Produktu namísto doručení kurýrem, budou jeho osobní údaje zpracovávány za účelem plnění uzavřené Kupní smlouvy, ale nebudou již zpřístupněny dopravci, který doručení jménem Správce provádí.
3.2 Správce může zpracovávat osobní údaje v Internetovém obchodě pro následující účely, z následujících důvodů, po následující období a v následujícím rozsahu:

Účel zpracování údajů Právní základ zpracování a doba uchovávání údajů Rozsah zpracování údajů
Plnění Kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování Elektronických služeb nebo činění úkonů na žádost subjektu údajů před uzavřením výše uvedených smluv. Čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení RODO (plnění smlouvy).
Údaje se uchovávají po dobu nezbytnou k plnění, ukončení nebo jinému zániku uzavřené smlouvy.
Maximální rozsah: jméno a příjmení; e-mailová adresa; kontaktní telefonní číslo; doručovací adresa (ulice, číslo domu, číslo provozovny, PSČ, město, země), adresa bydliště/podniku/sídla (pokud se liší od doručovací adresy).
V případě Příjemců služeb nebo Klientů, kteří nejsou spotřebiteli, může Správce dodatečně zpracovat název společnosti a daňové identifikační číslo (DIČ) Příjemce služeb nebo Klienta.
Uvedený rozsah je maximální - v případě např. osobního odběru není nutné uvádět doručovací adresu.
Přímý marketing Článek 6 odst. 1 písm. f) nařízení RODO (oprávněný zájem správce).
Údaje se uchovávají po dobu existence oprávněného zájmu správce, nejdéle však po dobu promlčení nároků vůči subjektu údajů v souvislosti s podnikatelskou činností správce. Promlčecí doba se řídí ustanoveními zákona, zejména občanského zákoníku (základní promlčecí doba u nároků souvisejících s podnikatelskou činností je tříletá, u kupní smlouvy dvouletá).
Správce nesmí zpracovávat údaje pro účely přímého marketingu v případě účinné námitky subjektu údajů v tomto smyslu.
E-mailová adresa, kontaktní telefonní číslo
Marketing Čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení RODO (souhlas).
Údaje jsou uchovávány, dokud subjekt údajů neodvolá svůj souhlas s dalším zpracováním pro tento účel.

Jméno, e-mailová adresa
Vyjádření zákazníka k uzavřené kupní smlouvě Čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení RODO
Údaje jsou uchovávány, dokud subjekt údajů neodvolá svůj souhlas s dalším zpracováním svých údajů pro tento účel.
E-mailová adresa
Vedení účetnictví Článek 6 odst. 1 písm. c) nařízení RODO ve spojení s § 74 odst. 2 zákona o účetnictví, tj. ze dne 30. ledna 2018. (Sbírka zákonů z roku 2018, položka 395)
Údaje se uchovávají po dobu stanovenou zákonem, který správci ukládá povinnost vést účetnictví (5 let, počítáno od počátku roku následujícího po účetním období, ke kterému se údaje vztahují).
Jméno a příjmení; adresa bydliště/podnikání/sídla (pokud se liší od adresy pro doručování), název společnosti a daňové identifikační číslo (DIČ) zákazníka nebo klienta.
Určení, uplatnění nebo obrana proti nárokům, které může Správce uplatnit nebo které mohou být uplatněny vůči Správci. Článek 6 odst. 1 písm. f) nařízení RODO
Údaje se uchovávají po dobu existence oprávněného zájmu Správce, nejdéle však po dobu promlčení nároků vůči subjektu údajů v souvislosti s podnikatelskou činností Správce. Promlčecí lhůta se řídí ustanoveními zákona, zejména občanského zákoníku (základní promlčecí lhůta u nároků souvisejících s provozováním podnikatelské činnosti je tříletá, u kupní smlouvy dvouletá).
Jméno a příjmení zákazníka; kontaktní telefonní číslo; e-mailová adresa; doručovací adresa (ulice, číslo domu, číslo bytu, PSČ, město, stát), adresa bydliště/podnikání/sídla (pokud se liší od doručovací adresy).
V případě Příjemců služeb nebo Klientů, kteří nejsou spotřebiteli, může Správce dodatečně zpracovat název společnosti a daňové identifikační číslo (DIČ) Příjemce služeb nebo Klienta.


4. PŘÍJEMCI ÚDAJŮ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ


4.1 Pro řádné fungování Internetového obchodu, včetně plnění uzavřených Kupních smluv, je nezbytné, aby Správce využíval služeb externích subjektů (jako je např. poskytovatel softwaru, kurýr nebo zpracovatel plateb). Správce využívá pouze služeb takových zpracovatelů, kteří poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování splňovalo požadavky Nařízení RODO a chránilo práva subjektů údajů.
4.2 K předávání údajů Správcem nedochází vždy a ne všem příjemcům nebo kategoriím příjemců uvedeným v Zásadách ochrany osobních údajů - Správce předává údaje pouze tehdy, je-li to nezbytné pro naplnění daného účelu zpracování osobních údajů, a pouze v rozsahu nezbytném pro jeho naplnění. Například pokud Zákazník využije osobní odběr, nebudou jeho údaje předávány dopravci spolupracujícímu se Správcem.
4.3 Osobní údaje Příjemců služeb a Zákazníků internetového obchodu mohou být předávány následujícím příjemcům nebo kategoriím příjemců:
4.3.1. dopravci / speditéři / kurýrní zprostředkovatelé - v případě Zákazníka, který využívá způsob doručení Produktu v Internetovém obchodě poštou nebo kurýrní službou, zpřístupní Správce shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému dopravci, speditérovi nebo zprostředkovateli realizujícímu zásilky jménem Správce v rozsahu nezbytném pro dokončení doručení Produktu Zákazníkovi.
4.3.2. subjekty provádějící platby elektronickou nebo kreditní kartou - v případě Zákazníka, který v Internetovém obchodě využívá způsob platby elektronickou nebo kreditní kartou, zpřístupní Správce shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému subjektu provádějícímu na příkaz Správce uvedené platby v Internetovém obchodě, a to v rozsahu nezbytném pro vyřízení platby provedené Zákazníkem.
4.3.3. věřitelské subjekty / pronajímatelé - v případě Zákazníka, který v Internetovém obchodě využívá splátkový způsob úhrady nebo leasingový způsob úhrady, zpřístupní Správce shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému věřiteli nebo pronajímateli zpracovávajícímu výše uvedené platby v Internetovém obchodě na pokyn Správce v rozsahu nezbytném pro zpracování Zákazníkem provedené platby.
4.3.4. poskytovatel systému průzkumu veřejného mínění - v případě Zákazníka, který souhlasil s vyjádřením svého názoru na uzavřenou Kupní smlouvu, zpřístupní Správce shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému subjektu poskytujícímu systém průzkumu veřejného mínění na Kupní smlouvy uzavřené v Internetovém obchodě v rozsahu nezbytném pro vyjádření názoru Zákazníka prostřednictvím systému průzkumu veřejného mínění.
4.3.5. poskytovatelům služeb dodávajícím Správci technická, IT a organizační řešení umožňující Správci provozovat jeho podnikatelskou činnost, včetně Internetového obchodu a jím poskytovaných Elektronických služeb (zejména poskytovatelům počítačového softwaru pro provoz Internetového obchodu, poskytovatelům e-mailu a hostingu a poskytovatelům softwaru pro řízení podniku a technickou asistenci Správci) - Správce zpřístupní shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému poskytovateli jednajícímu na jeho příkaz pouze v případě a v rozsahu nezbytném pro naplnění daného účelu zpracování údajů v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.
4.3.6. poskytovatelé účetních, právních a poradenských služeb poskytující Správci účetní, právní nebo poradenskou podporu (zejména účetní kancelář, advokátní kancelář nebo inkasní agentura) - Správce zpřístupní vybranému poskytovateli jednajícímu na základě jeho objednávky shromážděné osobní údaje Zákazníka pouze v případě a v rozsahu nezbytném pro dosažení daného účelu zpracování údajů v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.
4..3.7. poskytovatelům sociálních pluginů, skriptů a jiných obdobných nástrojů umístěných na webových stránkách Internetového obchodu, které umožňují prohlížeči osoby navštěvující webové stránky Internetového obchodu stahovat obsah od poskytovatelů uvedených pluginů (např. přihlášení pomocí přihlašovacích údajů sociální sítě) a předávat těmto poskytovatelům za tímto účelem osobní údaje návštěvníka, včetně:

4.3.7.1 Facebook Ireland Ltd. - Správce používá na stránkách Internetového obchodu zásuvné moduly sociální sítě Facebook (např. tlačítko To se mi líbí, Sdílet nebo přihlášení pomocí přihlašovacích údajů na Facebooku), a proto shromažďuje a předává osobní údaje zákazníka využívajícího stránky Internetového obchodu společnosti Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irsko) v rozsahu a v souladu se zásadami ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici zde: https://www.facebook.com/about/privacy/ (tyto údaje zahrnují informace o vašich aktivitách na webových stránkách Internetového obchodu - včetně informací o vašem zařízení, navštívených stránkách, nákupech, zobrazených reklamách a způsobu využívání služeb - bez ohledu na to, zda máte účet na Facebooku a jste přihlášeni na Facebooku).


5. PROFILOVÁNÍ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ


5.1 Nařízení RODO vyžaduje, aby správce poskytoval informace o automatizovaném rozhodování, včetně profilování podle čl. 22 odst. 1 a 4 nařízení RODO, a - alespoň v těchto případech - příslušné informace o způsobech takového rozhodování, jakož i o významu a předvídatelných důsledcích takového zpracování pro subjekt údajů. S ohledem na to správce v této části zásad ochrany osobních údajů poskytuje informace o možném profilování.
5.2 Správce může profilování v Internetovém obchodě využívat pro účely přímého marketingu, avšak rozhodnutí, která na jeho základě Správce činí, se netýkají uzavření či odmítnutí Kupní smlouvy nebo možnosti využití Elektronických služeb v Internetovém obchodě. Důsledkem využití profilování v Internetovém obchodě může být například poskytnutí slevy, zaslání slevového kódu, připomenutí nedokončeného nákupu, zaslání nabídky Produktu, který může odpovídat zájmům či preferencím osoby nebo nabídka lepších podmínek oproti standardní nabídce Internetového obchodu. Navzdory profilování je na svobodném rozhodnutí osoby, zda si přeje využít takto získanou slevu nebo lepší podmínky a provést nákup v Internetovém obchodě.
5.3 Profilování v Internetovém obchodě zahrnuje automatickou analýzu nebo předvídání chování osoby na webových stránkách Internetového obchodu, např. přidání konkrétního Produktu do nákupního košíku, prohlížení stránky konkrétního Produktu v Internetovém obchodě nebo analýzu historie předchozích nákupů v Internetovém obchodě. Podmínkou takového profilování je, že Správce má k dispozici osobní údaje dané osoby, aby jí mohl následně zaslat např. slevový kód.
5.4 Subjekt údajů má právo nebýt předmětem rozhodnutí, které je založeno výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, a které má právní účinky ve vztahu k subjektu údajů nebo se subjektu údajů podobným způsobem významně dotýká.


6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ


6.1 Právo na přístup, opravu, omezení, výmaz nebo přenositelnost - Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz ("právo být zapomenut") nebo omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování a má právo na přenositelnost údajů. Podrobné podmínky výkonu výše uvedených práv jsou uvedeny v článcích 15-21 nařízení RODO.
6.2 Právo kdykoli odvolat souhlas - osoba, jejíž údaje správce zpracovává na základě výslovného souhlasu (podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nařízení RODO), pak má právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování provedeného na základě souhlasu před jeho odvoláním.
6.3 Právo podat stížnost u dozorového úřadu - osoba, jejíž údaje správce zpracovává, má právo podat stížnost u dozorového úřadu způsobem a v režimu stanoveném v ustanoveních nařízení RODO a polského práva, zejména zákona o ochraně osobních údajů. Dozorovým orgánem v Polsku je předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů.
6.4 Právo vznést námitku - subjekt údajů má právo kdykoli vznést námitku - z důvodů souvisejících s jeho konkrétní situací - proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) (veřejný zájem nebo úkoly) nebo f) (oprávněný zájem správce), včetně profilování na základě těchto ustanovení. V takovém případě již správce nesmí tyto osobní údaje zpracovávat, pokud neprokáže existenci závažných oprávněných důvodů pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo důvodů pro určení, výkon nebo obhajobu nároků.
6.5 Právo vznést námitku proti přímému marketingu - pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro účely takového marketingu, včetně profilování, pokud zpracování souvisí s takovým přímým marketingem.
6.6 Za účelem uplatnění práv uvedených v této části zásad ochrany osobních údajů lze kontaktovat správce zasláním příslušné zprávy písemně nebo e-mailem na adresu správce uvedenou v úvodu zásad ochrany osobních údajů nebo prostřednictvím kontaktního formuláře dostupného na internetových stránkách internetového obchodu.


7. SOUBORY COOKIE V INTERNETOVÉM OBCHODĚ A ANALYTIKA


7.1 Soubory cookie jsou malé informace ve formě textových souborů odesílaných serverem a ukládaných na webové stránce internetového obchodu (např. na pevný disk počítače, notebooku nebo paměťovou kartu chytrého telefonu - v závislosti na zařízení, které návštěvník našeho internetového obchodu používá). Podrobné informace o souborech cookie, jakož i o historii jejich vzniku, naleznete mimo jiné zde: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.
7.2 Soubory cookie, které mohou být zasílány webovými stránkami internetového obchodu, lze rozdělit na různé typy podle následujících kritérií:

Účel zpracování údajů Právní základ zpracování a doba uchovávání údajů Rozsah zpracovávaných údajů
1) Vlastní (vytvořené webovými stránkami internetového obchodu) a
2) patřící třetím stranám/subjektům (jiným než Správce)
1) údaje o relaci (uchovávané do odhlášení z internetového obchodu nebo do vypnutí internetového prohlížeče) a
2) trvalé (uchovávané po určitou dobu, která je definována parametry každého souboru, nebo do ručního odstranění).
1) nezbytné (umožňující správné fungování stránek internetového obchodu),
2) funkční/preferenční (umožňující přizpůsobení webových stránek internetového obchodu preferencím návštěvníka stránek),
3) analytické a výkonnostní (shromažďování informací o způsobu používání webových stránek internetového obchodu),
4) marketingové, reklamní a sociální (shromažďování informací o osobě, která navštívila webové stránky internetového obchodu, za účelem zobrazení personalizované reklamy této osobě a provádění dalších marketingových aktivit, a to i na webových stránkách oddělených od webových stránek internetového obchodu, jako jsou sociální sítě).

7.3 Správce může zpracovávat údaje obsažené v souborech cookie, pokud návštěvníci používají webové stránky internetového obchodu, pro následující konkrétní účely:

Účely použití souborů cookie v internetovém obchodě Správce identifikace návštěvníků jako přihlášených do Internetového obchodu a zobrazení, že jsou přihlášeni (základní soubory cookie)
zapamatování Produktů přidaných do nákupního košíku za účelem podání Objednávky (nezbytné soubory cookie)
zapamatování údajů z vyplněných Objednávkových formulářů, průzkumů nebo přihlašovacích údajů do Internetového obchodu (nezbytné a/nebo funkční/preferenční cookies)
přizpůsobení obsahu webových stránek Internetového obchodu individuálním preferencím Zákazníka (např. pokud jde o barvy, velikost písma, rozvržení stránky) a optimalizaci používání stránek Internetového obchodu (funkční/preferenční cookies)
vedení anonymních statistik, které ukazují, jak jsou stránky internetového obchodu využívány (statistické cookies).
remarketing, tj. zkoumání charakteristik chování návštěvníků internetového obchodu prostřednictvím anonymní analýzy jejich činností (např. opakované návštěvy konkrétních stránek, klíčová slova atd.) s cílem vytvořit jejich profil a poskytovat jim reklamu přizpůsobenou jejich předpokládaným zájmům, a to i při návštěvě jiných webových stránek v reklamní síti společností Google Ireland Ltd. a Facebook Ireland Ltd. (marketingové a reklamní soubory cookie a soubory cookie sociálních sítí).

7.4 V nejpoužívanějších webových prohlížečích je možné zkontrolovat, které soubory cookie (včetně doby trvání souborů cookie a jejich poskytovatele) jsou v daném okamžiku odesílány webovými stránkami internetového obchodu, a to následujícím způsobem:
V prohlížeči Chrome:
(1) v adresním řádku klikněte na ikonu visacího zámku vlevo, (2) přejděte na záložku "Cookies".V prohlížeči Firefox:
(1) v adresním řádku klikněte na ikonu štítu vlevo,
(2) přejděte na kartu "Povoleno" nebo "Blokováno",
(3) klikněte na políčko "Inter-site tracking cookies", "Social media tracking elements" nebo "Content with tracking elements".
V prohlížeči Internet Explorer:
(1) klikněte na nabídku "Nástroje",
(2) přejděte na kartu "Možnosti internetu",
(3) přejděte na kartu "Obecné",
(4) přejděte na kartu "Nastavení", (5) klikněte na pole "Zobrazit soubory".
V prohlížeči Opera:
(1) v adresním řádku klikněte na ikonu visacího zámku vlevo,
(2) přejděte na kartu "Cookies".

V prohlížeči Safari: (1) V prohlížeči Safari klikněte na záložku "Soubory":
(1) klikněte na nabídku "Předvolby",
(2) přejděte na kartu "Soukromí",
(3) klikněte na políčko "Spravovat údaje o webu".
Bez ohledu na prohlížeč můžete pomocí nástrojů dostupných např. na adrese: https://www.cookiemetrix.com/ nebo: https://www.cookie-checker.com/.


7.5 Ve výchozím nastavení většina webových prohlížečů dostupných na trhu ukládání souborů cookie akceptuje. Podmínky používání souborů cookie můžete určit prostřednictvím nastavení vlastního prohlížeče. To znamená, že můžete například částečně omezit (např. dočasně) nebo zcela zakázat možnost ukládání souborů cookie - v druhém případě to však může mít vliv na některé funkce Internetového obchodu (například nemusí být možné sledovat cestu Objednávky přes Objednávkový formulář z důvodu nezapamatování si Produktů v nákupním košíku během postupných kroků zadávání Objednávky).
7.6 Nastavení Vašeho prohlížeče týkající se souborů Cookies je důležité z hlediska Vašeho souhlasu s používáním souborů Cookies naším Internetovým obchodem - v souladu se zákonem může být tento souhlas vyjádřen také prostřednictvím nastavení Vašeho prohlížeče. Podrobné informace o tom, jak změnit nastavení souborů cookie a jak je sami vymazat v nejrozšířenějších webových prohlížečích, jsou k dispozici v nápovědě vašeho webového prohlížeče a na následujících stránkách (stačí kliknout na příslušný odkaz):
Chrome
Firefox
Internet Explorer
prohlížeč Opera
Safari
prohlížeč Microsoft Edge

7.7. Webové stránky využívají aplikaci TrafficWatchDog nabízenou společností Spark DigitUP sp. z o.o., se sídlem Plac Wolnica 13/10, 31-060 Kraków. Aplikace monitoruje návštěvy a shromažďuje informace o používání sledovaných webových stránek. V souborech cookie a parametrech shromážděných pomocí kódů JavaScript a pixelů jsou ukládány informace, jako je adresa IP (internetový protokol), identifikátor koncového zařízení, typ koncového zařízení, parametry koncového zařízení, parametry operačního systému, parametry prohlížeče, interakce uživatele se sledovanou webovou stránkou a údaje o činnosti, čas na webové stránce, parametry hlavičky HTTP, parametry marketingové kampaně. Výše uvedené údaje jsou shromažďovány za účelem identifikace reklamních podvodů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) a budou vymazány nejpozději po 3 měsících. Aplikace TrafficWatchdog může používat soubory cookie třetích stran, např. společnosti Google. Další informace o podmínkách používání a ochraně údajů naleznete na těchto webových stránkách https://trafficwatchdog.pl/pl/docs/privacy-policy a https://trafficwatchdog.pl/pl/docs/cookie-policy.

Webové stránky používají k monitorování interakce uživatelů na webových stránkách službu Google reCAPTCHA v.3 nabízenou společností Google Ireland Limited ("Google"), která je registrovaná a působí podle irských zákonů (registrační číslo: 368047), se sídlem na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko -. Další informace o podmínkách používání a ochraně osobních údajů naleznete na těchto webových stránkách https://policies.google.com/terms?hl=pl a https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

7.8 Správce může v internetovém obchodě používat službu Google Analytics, Universal Analytics, kterou poskytuje společnost Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko). Tyto služby pomáhají Správci vést statistiky a analyzovat návštěvnost Internetového obchodu. Shromážděné údaje jsou výše uvedenými službami zpracovávány za účelem vytváření statistik, které pomáhají spravovat Internetový obchod a analyzovat návštěvnost Internetového obchodu. Tyto údaje jsou souhrnné povahy. Při využívání výše uvedených služeb v Internetovém obchodě Správce shromažďuje takové údaje, jako je zdroj a médium získání návštěvníků Internetového obchodu a způsob jejich chování na stránkách Internetového obchodu, informace o zařízeních a prohlížečích, ze kterých stránky navštěvují, IP a doména, geografické údaje a demografické údaje (věk, pohlaví) a zájmy.
7.9 Je možné, aby osoba snadno zablokovala poskytování informací službě Google Analytics o své aktivitě na stránkách Internetového obchodu - za tímto účelem si můžete například nainstalovat doplněk prohlížeče poskytovaný společností Google Ireland Ltd., který je k dispozici zde: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

 


8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


8.1 Internetový obchod může obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Správce doporučuje, abyste si po návštěvě jiných webových stránek přečetli tam stanovené zásady ochrany osobních údajů. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na Internetový obchod Správce.