Řád obchodu

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU
IVEL.PL


OBSAH:

1. OBECNÁ USTANOVENÍ
2. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V INTERNETOVÉM OBCHODĚ
3. PODMÍNKY UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
4. ZPŮSOBY A PODMÍNKY PLATBY ZA PRODUKT
5. NÁKLADY, ZPŮSOBY A DOBA DODÁNÍ A VYZVEDNUTÍ PRODUKTU
6. POSTUP PŘI VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ
7. POSTUPY PRO MIMOSOUDNÍ VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A ZJEDNÁVÁNÍ NÁPRAVY A PRAVIDLA PŘÍSTUPU K TĚMTO POSTUPŮM
8. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY (PLATÍ PRO KUPNÍ SMLOUVY UZAVŘENÉ OD 25. PROSINCE 2014)
9. USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE PODNIKATELŮ
10. USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE SPOTŘEBITELŮ PŘEZKUMY VÝROBKŮ
11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
12. VZOR FORMULÁŘE PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Internetový obchod www.ivel.pl dbá na práva spotřebitelů.Spotřebitel se nemůže vzdát práv, která mu zákon o právech spotřebitelů přiznává. Smluvní ujednání, která jsou pro spotřebitele méně příznivá než ustanovení zákona o právech spotřebitelů, jsou neplatná a namísto nich se použijí ustanovení zákona o právech spotřebitelů. Ustanovení těchto obchodních podmínek tedy nemají za cíl vyloučit nebo omezit jakákoli práva spotřebitele, která mu náleží podle kogentních ustanovení zákona, a případné pochybnosti je třeba vykládat ve prospěch spotřebitele. V případějakéhokoli rozporu mezi ustanoveními těchto obchodních podmínek a výše uvedenými ustanoveními mají přednost a použijí se ustanovení těchto obchodních podmínek.

1VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Internetový obchod dostupný na internetové adrese www.ivel.pl provozuje společnost IVEL ELECTRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA se sídlem v Częstochowě (adresa sídla: Ks. Brzóski 5, 42-202 Częstochowa, adresa pro doručování: Ks. Brzóski 5, 42-202 Częstochowa). , zapsaná v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000465064; rejstříkový soud, u kterého je vedena dokumentace společnosti: Okresní soud v Čenstochové, XVII hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku, NIP 9492194545, REGON 24328196000000, e-mailová adresa: ivel@ivel.pl, telefonní číslo: 343411630.

1.2 Tyto obchodní podmínky jsou určeny jak spotřebitelům, tak podnikatelům využívajícím internetový obchod, pokud není ve zvláštním ustanovení obchodních podmínek uvedeno jinak a nejsou určeny výhradně spotřebitelům nebo podnikatelům.
1.3 Správcem osobních údajů zpracovávaných v Internetovém obchodě v souvislosti s ustanoveními těchto Obchodních podmínek je Prodávající. Osobní údaje jsou zpracovávány pro účely, v rozsahu a na základě důvodů a zásad uvedených v zásadách ochrany osobních údajů zveřejněných na internetových stránkách Internetového obchodu . Zásady ochrany osobních údajů obsahují především zásady týkající se zpracování osobních údajů Správcem v Internetovém obchodě, včetně důvodů, účelů a rozsahu zpracování osobních údajů a práv subjektů údajů, jakož i informace o používání cookies a analytických nástrojů v Internetovém obchodě. Používání Internetového obchodu, včetně provádění nákupů, je dobrovolné. Stejně tak je dobrovolné poskytnutí osobních údajů Zákazníkem nebo Klientem při využívání Internetového obchodu, s výjimkami uvedenými v zásadách ochrany osobních údajů (uzavření smlouvy a zákonné povinnosti Prodávajícího).
1.4 Definice:
1.4.1. OBCHODNÍ DEN - jeden den od pondělí do pátku s výjimkou státních svátků.
1.4.2. REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ - formulář dostupný v Internetovém obchodě, který umožňuje vytvoření účtu.
1.4.3. PRICE FORM - an interactive form available in the Online Shop allowing the Customer to present a purchase offer by providing the proposed selling price.
1.4.4. ORDER FORM - Electronic Service, interactive form available in the Online Shop allowing the Customer to place an Order, in particular by adding Products to an electronic shopping cart and specifying the terms of the Sales Agreement, including the method of delivery and payment.
1.4.5..4.5. ZÁKAZNÍK - (1) fyzická osoba plně svéprávná a v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy též fyzická osoba s omezenou svéprávností; (2) právnická osoba; nebo (3) organizační složka bez právní subjektivity, které zákon přiznává způsobilost k právním úkonům; - který uzavřel nebo hodlá uzavřít s Prodávajícím Kupní smlouvu.
1.4.6. OBČANSKÝ ZÁKONÍK - zákon ze dne 23. dubna 1964 o občanském zákoníku (Sb. zákonů 1964 č. 16, položka 93 ve znění pozdějších předpisů).
1.4.7. ÚČET - elektronická služba, soubor prostředků v datovém komunikačním systému Poskytovatele služby označený individuálním jménem (loginem) a heslem poskytnutým Zákazníkem, ve kterém jsou uloženy údaje poskytnuté Zákazníkem a informace o Objednávkách zadaných Zákazníkem v Internetovém obchodě.
11.4.8. NEWSLETTER - elektronická služba, elektronická distribuční služba poskytovaná Poskytovatelem služby prostřednictvím elektronické pošty, která umožňuje všem příjemcům služby automaticky dostávat od Poskytovatele služby cyklický obsah po sobě jdoucích vydání newsletteru obsahujícího informace o Zbožích, novinkách a akcích v Internetovém obchodě.
1.4.9. ZBOŽÍ - movitá věc dostupná v Internetovém obchodě, která je předmětem Kupní smlouvy mezi Zákazníkem a Prodávajícím.
1.4.10. PRAVIDLA - tato Pravidla a Provozní řád Internetového obchodu.
1.4.11. INTERNETOVÝ OBCHOD - internetový obchod Poskytovatele služby dostupný na následující internetové adrese: www.ivel.pl.
11.4.12. PRODÁVAJÍCÍ; DODAVATEL SLUŽEB - IVEL ELECTRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA se sídlem v Čenstochové (sídlo a adresa pro doručování: Ks. Brzóski 5, 42-202 Częstochowa), zapsaná v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000465064; rejstříkový soud, u kterého je vedena dokumentace společnosti: Okresní soud v Čenstochové, XVII hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku, NIP 9492194545, REGON 24328196000000, e-mailová adresa: ivel@ivel.pl, telefonní číslo: 343411630.
1.4.13. PRODEJNÍ SMLOUVA - smlouva o prodeji Produktu uzavřená nebo uzavřená mezi Zákazníkem a Prodávajícím prostřednictvím Internetového obchodu.
1.4.14. ELEKTRONICKÁ SLUŽBA - služba poskytovaná elektronicky Poskytovatelem služeb Zákazníkovi prostřednictvím Internetového obchodu.
1.4.15. SLUŽBA - služba poskytovaná elektronicky Poskytovatelem služeb Zákazníkovi prostřednictvím Internetového obchodu. 1.4.16. SLUŽBA - služba poskytovaná elektronicky Poskytovatelem služeb Zákazníkovi prostřednictvím Internetového obchodu.1.4.15 UŽIVATEL - (1) fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům a v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy též fyzická osoba s omezenou způsobilostí k právním úkonům; (2) právnická osoba nebo (3) organizační složka bez právní subjektivity, které zákon přiznává způsobilost k právním úkonům; - využívající nebo hodlající využívat Elektronickou službu.
1.4.16. ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÝCH PRÁVECH, ZÁKON - zákon ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů (Sbírka zákonů 2014 položka 827 v platném znění)
1.4.17. OBJEDNÁVKA - projev vůle Zákazníka učiněný prostřednictvím Objednávkového formuláře a směřující přímo k uzavření Smlouvy o prodeji produktu s Prodávajícím.
1.4.18. ZÁKON O DIGITÁLNÍCH SLUŽBÁCH, ZÁKON - nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2065 ze dne 19. října 2022 o jednotném digitálním trhu digitálních služeb a o změně směrnice 2000/31/ES (zákon o digitálních službách) (Úř. věst. L 277, 27.10.2022, s. 1-102).
1.4.19 NEPLATNÝ OBSAH - informace, které samy o sobě nebo v souvislosti s činností, včetně prodeje Produktů nebo poskytování Elektronických služeb, nejsou v souladu s právem Evropské unie nebo s právem kteréhokoli členského státu, které je v souladu s právem Evropské unie, bez ohledu na konkrétní předmět nebo povahu tohoto práva.

2. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V INTERNETOVÉM OBCHODĚ

2.1 V internetovém obchodě jsou k dispozici následující Elektronické služby:
2.1.1. Účet - použití účtu je možné po provedení celkem tří po sobě jdoucích kroků ze strany zákazníka - (1) vyplnění registračního formuláře, (2) kliknutí na pole "Registrace" a (3) potvrzení přání vytvořit účet kliknutím na potvrzovací odkaz automaticky zaslaný na zadanou e-mailovou adresu. V Registračním formuláři musí Zákazník uvést následující údaje: jméno a příjmení/název společnosti, adresu (ulice, číslo domu/bytu, PSČ, město, země), e-mailovou adresu, kontaktní telefonní číslo a heslo. V případě nespotřebitelů je nutné uvést také název společnosti a daňové identifikační číslo.
2.1.1.1 Elektronická služba účtu je poskytována bezplatně na dobu neurčitou. Zákazník má možnost kdykoli a bez udání důvodu Účet zrušit (odstoupit od Účtu), a to zasláním příslušné žádosti Poskytovateli služby, zejména e-mailem na adresu: ivel@ivel.pl nebo písemně na adresu: Ks. Brzóski 5, 42-202 Częstochowa .
2.1.2. Objednávkový formulář - používání Objednávkového formuláře začíná okamžikem, kdy Zákazník přidá první Produkt do elektronického košíku v Internetovém obchodě. Objednávka je učiněna v okamžiku, kdy Zákazník provede celkem dva po sobě následující kroky - (1) vyplnění Objednávkového formuláře a (2) kliknutí na políčko "Koupit a zaplatit" na webových stránkách Internetového obchodu po vyplnění Objednávkového formuláře - do tohoto okamžiku existuje možnost samostatně upravovat zadané údaje (za tímto účelem by se měl Zákazník řídit zobrazenými zprávami a informacemi dostupnými na webových stránkách Internetového obchodu). V Objednávkovém formuláři je nutné, aby Zákazník uvedl následující údaje týkající se Zákazníka: jméno a příjmení/název společnosti, adresu (ulice, číslo domu/bytu, PSČ, město, stát), e-mailovou adresu, kontaktní telefonní číslo a údaje týkající se Kupní smlouvy: Údaje o Zákazníkovi: Výrobek(y), množství Výrobku(ů), místo a způsob dodání Výrobku(ů), způsob platby. V případě Zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, je nutné uvést také název společnosti a daňové identifikační číslo.
2.1.2.1 Služba Elektronický objednávkový formulář je poskytována bezplatně, má jednorázový charakter a zaniká okamžikem podání Objednávky jejím prostřednictvím nebo okamžikem dřívějšího ukončení podání Objednávky jejím prostřednictvím ze strany Zákazníka.
1.2.2. Oceňovací formulář - používání Oceňovacího formuláře začíná okamžikem zadání Produktu a kliknutím na pole "Odeslat k ocenění" - do tohoto okamžiku je možné zadané údaje upravovat (za tímto účelem se řiďte zobrazenými zprávami a informacemi dostupnými na webových stránkách Internetového obchodu). 2.1.3. V Oceňovacím formuláři je nutné uvést následující údaje: jméno a příjmení/název firmy, e-mailovou adresu, kontaktní telefonní číslo a údaje týkající se Produktu
2.1.4. Elektronická služba Oceňovací formulář je poskytována bezplatně, má jednorázový charakter a zaniká okamžikem zadání Objednávky jejím prostřednictvím nebo okamžikem dřívějšího ukončení zadání Objednávky jejím prostřednictvím ze strany Zákazníka
2.1.5. Elektronická služba Oceňovací formulář je poskytována bezplatně, má jednorázový charakter a zaniká okamžikem zadání Objednávky jejím prostřednictvím.1.5 Newsletter - využívání Newsletteru je možné po zadání v sekci "Newsletter" viditelné na webových stránkách Internetového obchodu e-mailové adresy, na kterou má být zasíláno další vydání Newsletteru, a kliknutí na pole "Přidat", a dále po potvrzení úmyslu přihlásit se k odběru Newsletteru kliknutím na potvrzovací odkaz automaticky zaslaný na zadanou e-mailovou adresu. Newsletter lze využívat také zaškrtnutím příslušného políčka při vytváření účtu - zákazník se k odběru Newsletteru přihlásí okamžikem vytvoření účtu nebo zaškrtnutím příslušného políčka při vyplňování objednávkového formuláře - zákazník se k odběru Newsletteru přihlásí okamžikem odeslání objednávky.
2.1.5.1 Elektronická služba Newsletter je poskytována bezplatně na dobu neurčitou. Zákazník má možnost se kdykoli a bez udání důvodu z odběru Newsletteru odhlásit (odhlášení z odběru Newsletteru), a to zasláním příslušné žádosti Poskytovateli služby, zejména e-mailem na adresu: ivel@ivel.pl nebo písemně na adresu: Brzóski 5, 42-202 Częstochowa. Zákazník se může z odběru Newsletteru odhlásit také po uvedení své e-mailové adresy v sekci "Newsletter" viditelné na webových stránkách internetového obchodu a kliknutím na políčko "Odstranit" a potvrzením úmyslu odhlásit se z odběru Newsletteru kliknutím na potvrzovací odkaz automaticky zaslaný na uvedenou e-mailovou adresu.
2.2 Technické požadavky nezbytné pro fungování systému ICT používaného poskytovatelem služeb: (1) počítač, notebook nebo jiné multimediální zařízení s přístupem k internetu; (2) přístup k elektronické poště; (3) webový prohlížeč: Mozilla Firefox verze 17.0 a vyšší nebo Internet Explorer verze 10.0 a vyšší, Opera verze 12.0 a vyšší, Google Chrome verze 23.0. a vyšší, Safari verze 5.0 a vyšší, Microsoft Edge verze 25.10586.0.0 a vyšší; (4) doporučené minimální rozlišení obrazovky: (5) povolit ve webovém prohlížeči podporu cookies a Javascriptu.
2.3 Klient je povinen používat Internetový obchod způsobem, který je v souladu se zákonem a dobrými mravy, s ohledem na respektování osobnostních práv a autorských práv a duševního vlastnictví Poskytovatele služeb a třetích osob. Klient je povinen zadávat údaje v souladu se skutečností. Klientovi je zakázáno poskytovat protiprávní obsah.

3.PODMÍNKY UZAVŘENÍ PRODEJNÍ SMLOUVY

3.1. K uzavření Kupní smlouvy mezi Klientem a Prodávajícím dochází poté, co Klient zadá Objednávku prostřednictvím Objednávkového formuláře v Internetovém obchodě v souladu s bodem 2.1.2 Obchodních podmínek. 2.1.2 Obchodních podmínek.
3.2 Cena Produktu uvedená na webových stránkách Internetového obchodu je uvedena v polských zlotých a zahrnuje daně. O celkové ceně včetně daní Produktu, který je předmětem Objednávky, jakož i o nákladech na dodání (včetně poplatků za dopravu, doručení a poštovní služby) a dalších nákladech, a pokud výši těchto poplatků nelze zjistit - o povinnosti je uhradit, je Zákazník informován na stránkách Internetového obchodu v průběhu zadávání Objednávky, a to i v okamžiku projevu vůle Zákazníka být vázán Kupní smlouvou.
3..3 Postup při uzavírání Kupní smlouvy v Internetovém obchodě prostřednictvím objednávkového formuláře
3.3.1. K uzavření Kupní smlouvy mezi Zákazníkem a Prodávajícím dochází poté, co Zákazník učiní v Internetovém obchodě objednávku dle bodu. 2.1.2 Obchodních podmínek.
3.3.2. Po odeslání Objednávky Prodávající neprodleně potvrdí její přijetí a současně přijme Objednávku k plnění. 3.3.3. Prodávající potvrdí přijetí Objednávky a její přijetí k plnění zasláním příslušné e-mailové zprávy Zákazníkovi na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem při zadávání Objednávky, která obsahuje minimálně prohlášení Prodávajícího o přijetí Objednávky a jejím přijetí k plnění a potvrzení o uzavření Kupní smlouvy. Okamžikem doručení výše uvedené e-mailové zprávy Zákazníkovi je Kupní smlouva mezi Zákazníkem a Prodávajícím uzavřena.
3.4. Obsah uzavřené Kupní smlouvy je evidován, zabezpečen a zpřístupněn Zákazníkovi (1) zpřístupněním těchto Obchodních podmínek na webových stránkách Internetového obchodu a (2) zasláním e-mailové zprávy Zákazníkovi uvedené v bodě 3.3.2. Obchodních podmínek. 3.3.2. Obchodních podmínek. Obsah Kupní smlouvy je dodatečně zaznamenán a zabezpečen v informačním systému Internetového obchodu Prodávajícího.

4.ZPŮSOBY A PODMÍNKY PLATBY ZA PRODUKT

4.1 Prodávající zpřístupňuje Zákazníkovi následující způsoby platby za Kupní smlouvu:
4.1.1 Platba na dobírku.
4.1.2 Platba při osobním převzetí.
4.1.3 Platba bankovním převodem na bankovní účet Prodávajícího.
4.1.4.1 Platba ve splátkách ( do 14.03.2024)- platba se provádí zcela nebo zčásti úvěrem poskytnutým SANTANDER CONSUMER BANK SPÓŁKA AKCYJNA (SANTANDER CONSUMER BANK SPÓŁKA AKCYJNA se sídlem ve Vratislavi, ul. Strzegomska 42C, 53611 Vratislav, základní kapitál 520.000 tis.000,00 PLN, zapsaná v obchodním rejstříku Národního soudního rejstříku vedeného Okresním soudem pro Wrocław-Fabrycznu, VI. hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000040562, NIP: 5272046102, REGON: 012736938).
4. PODNIKATELSKÁ BANKA SPOTŘEBITELSKÁ, s. r. o.1.4.2 Splátky (od 15.03.2024) - úhrada se provádí zcela nebo zčásti z úvěrových prostředků poskytnutých společností Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna, se sídlem ve Vratislavi, ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Vratislav, zapsaná v obchodním rejstříku Národního soudního rejstříku vedeného Okresním soudem pro Vratislav-Fabrycznu, VI. hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku, pod číslem KRS: 0000039887, NIP: 6570082274, REGON: 290513140, se základním kapitálem 1 023 607.600,00 PLN (slovy: jedna miliarda dvacet tři milionů šest set sedm tisíc šest set polských zlotých) plně splacený, držitel bankovní licence vydané polským Úřadem pro finanční dohled (rozhodnutí č. 66), e-mailová adresa: info@credit-agricole.pl .
4.1.5. Elektronické platby a platby platební kartou prostřednictvím webových stránek Przelewy24.pl - aktuální dostupné platební metody jsou uvedeny na webových stránkách Internetového obchodu v záložce Informace o platebních metodách a na webových stránkách http://www.przelewy24.pl/.
4.1.5.1. Zúčtování elektronických plateb a platebních karet se provádí dle uvážení Zákazníka prostřednictvím webových stránek Przelewy24.pl. Elektronické platební transakce a transakce platebními kartami zpracovává:
4.1.5.1.1. Przelewy24.pl - společnost PayPro S.A. Zúčtovatel se sídlem v Poznani (adresa: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznaň), zapsaná v obchodním rejstříku Národního soudního rejstříku vedeného Okresním soudem Poznaň - Nowe Miasto a Wilda v Poznani, VIII. hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
4.2. Lhůta splatnosti:
4.2.1. Pokud si Zákazník zvolí platbu převodem, elektronickou platbu nebo platbu platební kartou, je povinen provést platbu do 7 kalendářních dnů od uzavření Kupní smlouvy.
4.2.2. Zvolí-li Zákazník platbu na dobírku nebo na dobírku, je Zákazník povinen provést platbu při dodání zboží.

5. DOPRAVA, ZPŮSOB A TERMÍN DODÁNÍ A PŘEVZETÍ PRODUKTU

5.1. Dodání Produktu je možné na území členských států Evropské unie.
5.2. Dodání Produktu Zákazníkovi je zpoplatněno, není-li v Kupní smlouvě uvedeno jinak. Náklady na dodání Produktu (včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné) jsou Zákazníkovi uvedeny na stránkách Internetového obchodu v záložce Informace o nákladech na dodání a v průběhu procesu zadávání Objednávky, včetně okamžiku projevu vůle Zákazníka být vázán Kupní smlouvou.
5.3 Osobní odběr Produktu Zákazníkem je bezplatný.
5.4 Prodávající umožňuje Zákazníkovi následující způsoby doručení nebo vyzvednutí Produktu:
5.4.1. Doručení kurýrem, dobírka.
5.4.2. Osobní odběr dostupný na následující adrese: Ks. Brzóski 5, 42-202 Częstochowa - v pracovní dny od 08:00 do 17:00 hodin a v sobotu od 09:00 do 13:00 hodin, s výjimkou svátků a dnů pracovního klidu.
5.5. Lhůta pro dodání Produktu Zákazníkovi je do 7 pracovních dnů, pokud není v popisu Produktu nebo při zadávání Objednávky uvedena lhůta kratší. V případě Produktů s různými dodacími lhůtami je dodací lhůtou nejdelší z uvedených lhůt, která však nesmí přesáhnout 7 pracovních dnů. Počátek běhu lhůty pro dodání Produktu Zákazníkovi se počítá následovně:
5.5.1. V případě, že Zákazník zvolí způsob platby bankovním převodem, elektronickou platbou nebo platební kartou - ode dne připsání částky na bankovní účet Prodávajícího nebo zúčtovací účet.
5.5.2. V případě, že Zákazník zvolí způsob platby dobírkou - ode dne uzavření Kupní smlouvy.
5.5.3. V případě, že Zákazník zvolí způsob platby na účet Prodávajícího - ode dne uzavření Kupní smlouvy.5.5.3. V případě, že Zákazník zvolí způsob platby ve splátkovém systému - ode dne oznámení Prodávajícího věřitelem o uzavření smlouvy o úvěru se Zákazníkem, nejpozději však ode dne připsání peněžních prostředků z úvěru poskytnutého Zákazníkovi na bankovní účet Prodávajícího.
5.6. Lhůta pro připravenost Produktu k odběru Zákazníkem - v případě, že Zákazník zvolí osobní odběr Produktu, musí být Produkt připraven k odběru Zákazníkem do 2 pracovních dnů, není-li v popisu Produktu nebo při zadání Objednávky uvedena lhůta kratší. V případě Produktů s různými termíny připravenosti k odběru se za termín připravenosti k odběru považuje nejdelší uvedený termín, který však nesmí být delší než 2 Pracovní dny. O tom, že je Produkt připraven k vyzvednutí, bude Zákazník Prodávajícím dodatečně informován. Počátek běhu lhůty připravenosti Produktu k odběru Zákazníkem se počítá takto:
5.6.1. V případě, že Zákazník zvolí platbu bankovním převodem, elektronickou platbou nebo platební kartou - od data připsání částky na bankovní účet Prodávajícího nebo zúčtovací účet.
5.6.2. V případě, že Zákazník zvolí platbu bankovním převodem, elektronickou platbou nebo platební kartou - od data připsání částky na bankovní účet Prodávajícího nebo zúčtovací účet Prodávajícího..6.2. V případě, že Zákazník zvolí způsob úhrady dobírkou při osobním předání - ode dne uzavření Kupní smlouvy.
5.6.3. V případě, že Zákazník zvolí způsob úhrady splátkovým kalendářem - ode dne, kdy bude Prodávajícímu věřitelem oznámeno, že se Zákazníkem byla uzavřena smlouva o úvěru, nejpozději však ode dne připsání peněžních prostředků z úvěru poskytnutého Zákazníkovi na bankovní účet Prodávajícího.

6.V případě, že Zákazník zvolí způsob úhradysplátkovým kalendářem - ode dne, kdy bude Prodávajícímuoznámeno, že se Zákazníkem byla uzavřena smlouva o úvěru, nejpozději však ode dne připsání peněžních prostředků z úvěru poskytnutého Zákazníkovi na bankovní účet Prodávajícího.POSTUP PŘI VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

6.1 Tento článek 6 Obchodních podmínek definuje postup při vyřizování stížností společný pro všechny stížnosti podané Prodávajícímu, zejména stížnosti týkající se Produktů, Kupních smluv, Elektronických služeb a další stížnosti související s provozem Prodávajícího nebo Internetového obchodu.
6. Stížnosti se vyřizují na základě písemné žádosti Prodávajícího..2 Základ a rozsah odpovědnosti je stanoven obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem, zákonem o právech spotřebitelů a zákonem o poskytování elektronických služeb ze dne 18. července 2002 (sbírka zákonů č. 144, položka 1204 v platném znění).
6.2.1 Podrobná ustanovení týkající se reklamace Produktu - movité věci - zakoupeného Zákazníkem na základě Kupní smlouvy uzavřené s Prodávajícím do 31. 12. 2022 se řídí ustanoveními Občanského zákoníku ve znění účinném do 31. 12. 2022, zejména § 556-576 Občanského zákoníku. Tato ustanovení vymezují zejména základ a rozsah odpovědnosti Prodávajícího vůči Zákazníkovi v případě, že prodaný Produkt má fyzickou nebo právní vadu (záruku). Prodávající je povinen poskytnout Zákazníkovi Produkt bez vad. Podle § 558 odst. 1 občanského zákoníku je vyloučena odpovědnost Prodávajícího ze záruky za Produkt zakoupený podle předchozí věty vůči Zákazníkovi, který není spotřebitelem.
6.2.2 Podrobná ustanovení týkající se reklamace Výrobku - movité věci (včetně movité věci s digitálními prvky), avšak s výjimkou movité věci, která slouží výhradně jako nosič digitálního obsahu - zakoupeného Zákazníkem na základě Kupní smlouvy uzavřené s Prodávajícím od 1. 1. 2023, jsou uvedena v ustanoveních zákona o právech spotřebitelů ve znění účinném od 1. 1. 2023, zejména v § 43a - 43g zákona o právech spotřebitelů. Tato ustanovení určují zejména základ a rozsah odpovědnosti Prodávajícího vůči spotřebiteli v případě nesouladu Výrobku s Kupní smlouvou.
6. V případě nesouladu Výrobku s Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje k náhradě škody..2.3 Podrobná ustanovení týkající se reklamace Produktu - digitálního obsahu nebo služby nebo movité věci, která slouží pouze jako nosič digitálního obsahu - zakoupeného Zákazníkem na základě Kupní smlouvy uzavřené s Prodávajícím od 1. 1. 2023 nebo před tímto datem, pokud k dodání takového Produktu mělo dojít nebo došlo po tomto datu, jsou uvedena v ustanoveních Zákona o právech spotřebitelů ve znění účinném od 1. 1. 2023, zejména v § 43h - 43q Zákona o právech spotřebitelů. Tato ustanovení určují zejména základ a rozsah odpovědnosti Prodávajícího vůči spotřebiteli v případě nesouladu Výrobku s Kupní smlouvou.
6.3. Reklamaci lze uplatnit:
6.3.1. písemně na adrese: Ks. Brzóski 5, 42-202 Częstochowa;
6.3.2. v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu na adresu: ivel@ivel.pl.
6.4. Výrobek lze zaslat nebo vrátit v rámci reklamace na adresu: ul: Ks. Brzóski 5, 42-202 Częstochowa
6.5. V popisu reklamace se doporučuje uvádět: - jméno, příjmení, adresu, bydliště, adresu, adresu a adresu pro doručování: (1) informace a okolnosti týkající se předmětu reklamace, zejména druh a datum výskytu nesrovnalosti nebo nesouladu se smlouvou; (2) požadavek na způsob uvedení výrobku do souladu se smlouvou nebo prohlášení o snížení ceny či odstoupení od smlouvy nebo jiný nárok; a (3) kontaktní údaje reklamujícího - usnadní a urychlí to vyřízení reklamace. Požadavky uvedené v předchozí větě jsou pouze doporučující a nemají vliv na platnost reklamace podané s vynecháním doporučeného popisu reklamace.
6.6 Pokud se v průběhu vyřizování reklamace změní kontaktní údaje uvedené stěžovatelem, je stěžovatel povinen tuto skutečnost oznámit prodávajícímu.
6.7 Stěžovatel může k reklamaci přiložit důkazy (např. fotografie, doklady nebo výrobek) vztahující se k předmětu reklamace. Prodávající může rovněž požádat stěžovatele o poskytnutí dalších informací nebo zaslání důkazů (např. fotografií), pokud to Prodávajícímu usnadní a urychlí vyřízení reklamace.
6.8 Prodávající je povinen na reklamaci odpovědět bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne jejího doručení.
Základ a rozsah odpovědnosti Prodávajícího vůči Zákazníkovi v případě, že prodaný Produkt má fyzickou nebo právní vadu (záruka), jsou vymezeny obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem (zejména § 556-576 občanského zákoníku).


7. MIMOSUDNÍ ZPŮSOBY ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ A VYŽADOVÁNÍ NÁROKŮ A PRAVIDLA PŘÍSTUPU K TĚMTO POSTUPŮM

7.1 Podrobné informace o možnosti využitímimosoudních způsobů řešení stížností a uplatňování nároků Zákazníkem, který je spotřebitelem, a pravidla přístupu k těmto postupům jsou k dispozici na internetových stránkách ÚOHS na adrese: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
7.2 K dispozici je rovněž kontaktní místo předsedy Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele (telefon: 22 55 60 333, e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl nebo písemná adresa: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Varšava.), jehož úkolem je mimo jiné poskytovat pomoc spotřebitelům ve věcech mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.
7.3 Spotřebitel má následující příkladné možnosti využití mimosoudních způsobů řešení stížností a reklamací: (1) návrh na mimosoudní řešení sporu u stálého smírčího spotřebitelského soudu (více informací viz: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) návrh na mimosoudní řešení sporu u oblastního inspektora obchodní inspekce (více informací viz internetové stránky inspektora příslušného podle místa podnikání prodávajícího); a (3) pomoc okresního (městského) spotřebitelského ombudsmana nebo společenské organizace, mezi jejíž zákonné úkoly patří ochrana spotřebitele (např. Federace spotřebitelů, Sdružení polských spotřebitelů). Poradenství je poskytováno mimo jiné prostřednictvím e-mailu na adrese porady@dlakonsumentow.pl a na telefonní lince pro spotřebitele 801 440 220 (linka je v provozu v pracovní dny od 8:00 do 18:00 hodin, hovorné je zpoplatněno podle sazebníku operátora).
7.4 Na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je k dispozici platforma pro online řešení sporů mezi spotřebiteli a obchodníky na úrovni EU (platforma ODR). Platforma ODR je interaktivní a vícejazyčná internetová stránka s jednotným kontaktním místem pro spotřebitele a obchodníky, kteří hledají mimosoudní řešení sporu týkajícího se smluvních závazků vyplývajících z kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb online (více informací naleznete na internetových stránkách samotné platformy nebo na internetové adrese Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a spotřebitelů: https: //uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

8. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

8.1 Spotřebitel, který uzavřel smlouvu na dálku, může od smlouvy odstoupit do 14 kalendářních dnů bez udání důvodu a bez vynaložení nákladů, s výjimkou nákladů uvedených v bodě. 8.8 obchodních podmínek. K dodržení lhůty postačí zaslání prohlášení před uplynutím lhůty. Prohlášení o odstoupení lze učinit např:
8.1.1. písemně na adresu: Brzóski 5, 42-202 Częstochowa;
8.1.2. v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu na adresu: ivel@ivel.pl.
8.2. Vrácení Produktu - movité věci (včetně movitých věcí s digitálními prvky) v rámci odstoupení od smlouvy může proběhnout na adrese: ul: Brzóski 5, 42-202 Częstochowa.
8.3. Vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy je uveden v příloze č. 2 zákona o právech spotřebitelů a je navíc k dispozici v bodě. 13 těchto Pravidel. Spotřebitel může vzorový formulář použít, není to však povinné.
8.4 Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet:
8.4.1. u smlouvy, při jejímž plnění Prodávající dodává Výrobek, přičemž je povinen převést jeho vlastnictví - od převzetí Výrobku spotřebitelem nebo spotřebitelem určenou třetí osobou odlišnou od dopravce, a v případě smlouvy, která: (1) zahrnuje více Výrobků, které jsou dodávány samostatně, v dávkách nebo po částech - od převzetí posledního Výrobku, dávky nebo části, nebo (2) spočívá v pravidelném dodávání Výrobků po stanovenou dobu - od převzetí prvního Výrobku;
8.4.2. u ostatních smluv - ode dne uzavření smlouvy.
8.5. V případě odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku se má za to, že smlouva nebyla uzavřena.
8.6. Produkty - movité věci, včetně movitých věcí s digitálními prvky:
8.6.1 Prodávající je povinen vrátit spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne doručení prohlášení spotřebitele o odstoupení od smlouvy, všechny platby uhrazené spotřebitelem, včetně nákladů na dodání Výrobku - movité věci, včetně movitých věcí s digitálními prvky (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících ze způsobu dodání zvoleného spotřebitelem, který je jiný než nejlevnější běžný způsob dodání dostupný v internetovém obchodě). Prodávající vrátí platbu stejným způsobem platby, jaký použil spotřebitel, pokud spotřebitel výslovně nesouhlasil s jiným způsobem vrácení platby, který spotřebiteli nevzniká. V případě Produktů - movitých věcí (včetně movitých věcí s digitálními prvky) - pokud Prodávající nenabídl spotřebiteli, že si Produkt vyzvedne sám, může Prodávající zadržet vrácení platby přijaté od spotřebitele, dokud neobdrží Produkt zpět nebo dokud spotřebitel nepředloží doklad o jeho vrácení, podle toho, která událost nastane dříve.
8.6.2 V případě Produktů - movitých věcí (včetně movitých věcí s digitálními prvky) - je spotřebitel povinen vrátit Produkt Prodávajícímu neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy odstoupil od smlouvy, nebo jej předat osobě pověřené Prodávajícím k jeho převzetí, ledaže Prodávající nabídl, že si Produkt vyzvedne sám. Postačí, když Výrobek zašle zpět před uplynutím této lhůty.
8.6.3 Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty Produktu - mobilní věci (včetně mobilní věci s digitálními prvky) - vzniklé v důsledku používání Produktu nad rámec toho, co je nezbytné ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti Produktu.
8.7 Produkty - digitální obsah nebo digitální služby:
8.7.1 V případě odstoupení od smlouvy o poskytnutí Produktu - digitálního obsahu nebo digitální služby - nesmí Prodávající ode dne doručení prohlášení spotřebitele o odstoupení od smlouvy použít jiný obsah než osobní údaje poskytnuté nebo vytvořené spotřebitelem během užívání Produktu - digitálního obsahu nebo digitální služby - poskytnutého Prodávajícím, s výjimkou obsahu, který: (1) jsou užitečné pouze v souvislosti s digitálním obsahem nebo digitální službou, které tvořily předmět smlouvy; (2) souvisejí výhradně s činností spotřebitele během užívání digitálního obsahu nebo digitální služby poskytované prodávajícím; (3) byly obchodníkem zkombinovány s jinými údaji a nelze je z nich získat nebo je lze získat pouze s vynaložením nepřiměřeného úsilí; (4) byly vytvořeny spotřebitelem společně s jinými spotřebiteli, kteří je mohou ještě využít. S výjimkou případů uvedených v bodech (1) až (3,) výše je prodávající povinen na žádost spotřebitele zpřístupnit spotřebiteli jiný obsah než osobní údaje, které spotřebitel poskytl nebo vytvořil v průběhu používání digitálního obsahu nebo digitální služby poskytované prodávajícím. V případě odstoupení od smlouvy může prodávající spotřebiteli zabránit v dalším užívání digitálního obsahu nebo digitální služby, zejména tím, že spotřebiteli znemožní přístup k digitálnímu obsahu nebo digitální službě nebo zablokuje uživatelský účet, čímž nejsou dotčena práva spotřebitele uvedená v předchozí větě. Spotřebitel má právo získat digitální obsah od prodávajícího bezplatně zpět, aniž by mu v tom prodávající bránil, a to v přiměřené lhůtě a v běžně používaném strojově čitelném formátu.
8.7.2 V případě odstoupení od smlouvy o poskytnutí Produktu - digitálního obsahu nebo digitální služby je spotřebitel povinen přestat digitální obsah nebo digitální službu užívat a zpřístupňovat třetím osobám.
8.8 Případné náklady spojené s odstoupením od smlouvy ze strany spotřebitele, které je spotřebitel povinen nést:
8.8.1. V případě Produktů - movitých věcí (včetně movitých věcí s digitálními prvky) - pokud spotřebitel zvolil jiný způsob dodání Produktu než nejlevnější běžný způsob dodání dostupný v Internetovém obchodě, není Prodávající povinen spotřebiteli uhradit dodatečné náklady, které spotřebiteli vznikly.
8.8.2 U Produktů - movitých věcí (včetně movitých věcí s digitálními prvky) - nese spotřebitel přímé náklady na vrácení Produktu.
8.8.3. V případě Výrobku - služby, jejíž plnění - na výslovnou žádost spotřebitele - bylo zahájeno před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, je spotřebitel, který uplatní právo na odstoupení od smlouvy po podání takové žádosti, povinen zaplatit za služby poskytnuté do odstoupení od smlouvy. Částka k úhradě se vypočítá v poměru k tomu, co bylo poskytnuto, s přihlédnutím k ceně nebo odměně sjednané ve smlouvě. Je-li cena nebo odměna nadměrná, je základem pro výpočet této částky tržní hodnota poskytnutého plnění.
8.9 Spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku, pokud jde o smlouvy:
8.9.1. (1) o poskytnutí služby, za kterou je spotřebitel povinen zaplatit cenu, pokud prodávající poskytl službu v plném rozsahu s výslovným a předchozím souhlasem spotřebitele, který byl před poskytnutím služby prodávajícím informován o tom, že po poskytnutí služby prodávajícím ztratí právo na odstoupení od smlouvy, a vzal to na vědomí; (2) u nichž cena nebo odměna závisí na výkyvech na finančním trhu, které prodávající nemá pod kontrolou a které mohou nastat před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; (3) v nichž je předmětem plnění Výrobek - movitá věc (včetně movité věci s digitálními prvky) - která není prefabrikovaná, vyrobená podle specifikace spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb; (4) v nichž je předmětem plnění Výrobek - movitá věc (včetně movité věci s digitálními prvky) - podléhající rychlé zkáze nebo s krátkou dobou trvanlivosti; (5) u nichž je předmětem plnění Výrobek - movitá věc (včetně movité věci s digitálními prvky) - dodaný v uzavřeném obalu, který nelze po otevření ze zdravotních nebo hygienických důvodů vrátit, pokud byl obal po dodání otevřen; (6) u nichž jsou předmětem plnění Produkty - movité věci (včetně movitých věcí s digitálními prvky) - které jsou po dodání vzhledem ke své povaze neoddělitelně spojeny s jinými movitými věcmi, včetně movitých věcí s digitálními prvky; (7) u nichž jsou předmětem plnění alkoholické nápoje, jejichž cena byla sjednána při uzavření Kupní smlouvy, k jejichž dodání může dojít až po 30 dnech a jejichž hodnota je závislá na výkyvech na trhu, které Prodávající nemůže ovlivnit; (8) ve kterých spotřebitel výslovně požádal, aby k němu prodávající přijel za účelem provedení neodkladné opravy nebo údržby; pokud prodávající poskytne navíc jiné služby, než které spotřebitel požadoval, nebo dodá výrobky - movité věci (včetně movitých věcí s digitálními prvky) -,jiné než náhradní díly nezbytné pro provedení opravy nebo údržby, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit, pokud jde o další služby nebo výrobky; (9) pokud je předmětem dodávky zvukový nebo obrazový záznam nebo počítačový software dodávaný v zapečetěném obalu, pokud je obal po dodání otevřen; (10) v případě dodávek novin, periodik nebo časopisů, s výjimkou smluv o předplatném; (11) uzavřené formou veřejné dražby; (12) na poskytnutí ubytování, s výjimkou ubytování, přepravy zboží, pronájmu automobilů, stravování, služeb souvisejících s volnočasovými, zábavními, sportovními nebo kulturními akcemi, pokud je ve smlouvě uvedeno datum nebo doba poskytnutí služby; (13) pro poskytování digitálního obsahu nedodávaného na hmotném nosiči, za který je spotřebitel povinen zaplatit cenu, pokud prodávající zahájil plnění s výslovným a předchozím souhlasem spotřebitele, který byl před poskytnutím služby prodávajícím informován o tom, že po poskytnutí služby prodávajícím a jejím uznání ztrácí právo na odstoupení od smlouvy, a prodávající poskytl spotřebiteli potvrzení uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. a) a b). 15 odst. 1 a 2 nebo § 21 odst. 1 zákona o právech spotřebitelů; (14) o poskytnutí služby, za kterou je spotřebitel povinen zaplatit cenu, v případě, že spotřebitel výslovně požádal prodávajícího, aby se dostavil k opravě do domácnosti spotřebitele, a služba již byla s výslovným a předchozím souhlasem spotřebitele zcela provedena.
8.10 Ustanovení obsažená v tomto článku 8 obchodních podmínek týkající se spotřebitele se použijí od 1. ledna 2021 a pro smlouvy uzavřené od tohoto data i na zákazníka nebo zákazníka, který je fyzickou osobou uzavírající smlouvu přímo související s její podnikatelskou činností, pokud z obsahu této smlouvy vyplývá, že pro tuto osobu nemá profesionální charakter vyplývající zejména z předmětu její podnikatelské činnosti, zpřístupněné na základě ustanovení o Centrální evidenci a informacích o podnikatelské činnosti.
 

9 USTANOVENÍ VHODNÁ PRO ZÁKAZNÍKY

9.1 Tento článek 9 obchodních podmínek a všechna ustanovení v něm obsažená jsou určena, a tedy závazná pouze pro zákazníka nebo příjemce služeb, který není spotřebitelem, a to od 1. ledna 2021. a v případě smluv uzavřených od tohoto data také na osobu, která není spotřebitelem a která uzavírá smlouvu přímo související s její podnikatelskou činností, pokud z obsahu této smlouvy vyplývá, že pro ni nemá profesionální charakter, zejména vyplývající z předmětu její podnikatelské činnosti, zpřístupněné na základě ustanovení o Centrální evidenci a informacích o podnikatelské činnosti.
9.2 Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit do 14 kalendářních dnů ode dne jejího uzavření. Odstoupení od Kupní smlouvy může v tomto případě proběhnout bez udání důvodu a nezakládá žádné nároky Zákazníka vůči Prodávajícímu.
9.3. Prodávající má právo omezit dostupné způsoby platby, včetně vyžadování platby předem v plné výši nebo její části, a to bez ohledu na Zákazníkem zvolený způsob platby a skutečnost uzavření Kupní smlouvy.
9.4. Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy, pokud je to možné, i bez ohledu na to, zda je Kupující oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy. 9.5. Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy i bez udání důvodu..4. Poskytovatel služeb může smlouvu o poskytování Elektronických služeb vypovědět s okamžitou platností a bez uvedení důvodů zasláním příslušného prohlášení Zákazníkovi.
9.5. Odpovědnost Poskytovatele služeb/Objednatele vůči Poskytovateli služeb/Objednateli, bez ohledu na její právní základ, je omezena - jak pro jednotlivou pohledávku, tak pro všechny pohledávky celkem - do výše zaplacené ceny a nákladů na dodání za Kupní smlouvu, nejvýše však do výše jednoho tisíce PLN. Omezení částky uvedené v předchozí větě se vztahuje na všechny nároky Zákazníka/Objednatele vůči Poskytovateli služeb/Prodávajícímu, a to i v případě, že Kupní smlouva nebyla uzavřena nebo s Kupní smlouvou nesouvisí. Poskytovatel služeb/prodejce odpovídá příjemci služeb/zákazníkovi pouze za typické škody předvídatelné v době uzavření smlouvy a neodpovídá za ušlý zisk. Prodávající rovněž neodpovídá za případné zpoždění dodávky.
9.6 Případné spory vzniklé mezi Prodávajícím/Poskytovatelem služeb a Příjemcem služeb/Objednatelem budou předloženy soudu příslušnému podle sídla Prodávajícího/Poskytovatele služeb.
9.7 Odpovědnost Prodávajícího ze záruky za Produkt nebo nesoulad Produktu s Kupní smlouvou je vyloučena.
9.8 Prodávající odpoví na reklamaci do 30 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení.

10. NÁZORY NA VÝROBEK

10.1 Prodávající umožní svým Zákazníkům vydávat a zpřístupňovat stanoviska k Produktům a Internetovému obchodu za podmínek uvedených v této části Obchodních podmínek.
10.2 Vydání stanoviska Zákazníkem je možné po použití formuláře umožňujícího přidat stanovisko k Produktu nebo Internetovému obchodu. Tento formulář může být zpřístupněn přímo na webových stránkách Internetového obchodu (včetně externího widgetu) nebo může být zpřístupněn prostřednictvím individuálního odkazu, který Zákazník obdrží po nákupu na jím uvedenou e-mailovou adresu. Při přidávání názoru může Zákazník přidat také grafické hodnocení nebo obrázek Produktu - pokud je taková možnost ve formuláři pro přidání názoru k dispozici.
10.3. Názor na Produkt může být vydán pouze na Produkty skutečně zakoupené v Internetovém obchodě Prodávajícího a Zákazníkem, který zakoupil hodnocený Produkt. Je zakázáno uzavírat fiktivní nebo předstírané Kupní smlouvy za účelem vydání posudku na Produkt. Posudek na Internetový obchod může vydat osoba, která je Zákazníkem Internetového obchodu.
10.4. Přidávání názorů Zákazníky nesmí být využíváno k nezákonným činnostem, zejména k činnostem představujícím jednání nekalé soutěže nebo činnostem porušujícím osobnostní práva, práva duševního vlastnictví nebo jiná práva Prodávajícího nebo třetích osob. Při přidávání názorů je Zákazník povinen jednat v souladu s právními předpisy, těmito Obchodními podmínkami a dobrými mravy.
10.5. Názory mohou být zpřístupněny přímo na webových stránkách Internetového obchodu (např. u daného Produktu) nebo v externí službě pro sběr názorů, se kterou Prodávající spolupracuje a na kterou je na webových stránkách Internetového obchodu odkazováno (včetně prostřednictvím externího widgetu umístěného na webových stránkách Internetového obchodu).
10.6 Prodávající zajistí, aby zveřejněné názory na Produkty pocházely od jeho Zákazníků, kteří daný Produkt zakoupili. Za tímto účelem Prodávající podnikne následující kroky k ověření, že názory pocházejí od jeho Zákazníků:
10.6.1 Zveřejnění názoru vydaného prostřednictvím formuláře dostupného přímo na internetových stránkách Internetového obchodu vyžaduje předchozí ověření Poskytovatelem služeb. Ověření spočívá v kontrole souladu názoru s těmito Obchodními podmínkami, zejména v kontrole, zda osoba vydávající názor je Zákazníkem Internetového obchodu - v tomto případě Prodávající kontroluje, zda osoba provedla nákup v Internetovém obchodě, a v případě názoru na Produkt navíc kontroluje, zda osoba zakoupila recenzovaný Produkt. Ověření probíhá bez zbytečného odkladu.
10.6.2. Prodávající zasílá svým Zákazníkům (a to i prostřednictvím externí služby sbírající názory, se kterou spolupracuje) individuální odkaz na e-mailovou adresu, kterou Zákazník uvedl při nákupu - tímto způsobem je přístup k formuláři zpětné vazby umožněn pouze Zákazníkovi, který Produkt v Internetovém obchodě zakoupil.
10.6.3 V případě pochybností Prodávajícího nebo námitek směřujících k Prodávajícímu ze strany jiných Zákazníků nebo třetích osob o tom, zda daný názor pochází od Zákazníka nebo zda daný Zákazník zakoupil daný Produkt, si Prodávající vyhrazuje právo kontaktovat autora názoru za účelem vyjasnění a potvrzení, že je skutečně Zákazníkem Internetového obchodu nebo zakoupil recenzovaný Produkt.
10.7 Jakékoliv připomínky, odvolání proti ověření názorů či námitky, zda daný názor pochází od Zákazníka nebo zda daný Zákazník zakoupil daný Produkt, lze podat způsobem obdobným reklamačnímu řízení uvedenému v bodě 6 Obchodních podmínek.
10.8 Prodávající neumisťuje ani nepověřuje jinou osobu umístěním nepravdivých názorů či doporučení Zákazníků a nezkresluje názory či doporučení Zákazníků za účelem propagace svých Produktů. Prodávající zpřístupňuje jak pozitivní, tak negativní názory. Prodávající neposkytuje sponzorované názory.

12. NEZÁKONNÝ OBSAH A JINÝ OBSAH, KTERÝ NENÍ V SOULADU S PODMÍNKAMI.

11.1 Tato část obchodních podmínek obsahuje ustanovení podle zákona o digitálních službách, pokud jde o internetový obchod a poskytovatele služeb. Zákazník obecně není povinen při používání Internetového obchodu poskytovat obsah, pokud Obchodní podmínky nevyžadují konkrétní údaje (např. údaje pro zadání Objednávky). Zákazník může mít možnost přidávat v Internetovém obchodě názory nebo komentáře pomocí nástrojů, které k tomuto účelu poskytuje Poskytovatel služeb. Kdykoli Klient poskytuje obsah, je povinen dodržovat pravidla obsažená v Obchodních podmínkách.

11.2 KONTAKTNÍ MÍSTO - Poskytovatel služeb určuje e-mailovou adresu ivel@ivel.pl jako jediné kontaktní místo. Toto kontaktní místo umožňuje Poskytovateli služby komunikovat přímo s orgány členských států, Evropskou komisí a Radou pro digitální služby a zároveň umožňuje příjemcům služby (včetně Příjemců služby) komunikovat přímo, rychle a přátelsky s Poskytovatelem služby elektronickými prostředky za účelem uplatňování zákona o digitálních službách . Poskytovatel služby uvede pro komunikaci se svým kontaktním místem polský jazyk a anglický jazyk.

11.3 Postup při oznamování Nezákonného obsahu a jednání v souladu s článkem 16 Zákona o digitálních službách:

11.3.1 Každá osoba nebo subjekt může Poskytovateli služeb na e-mailovou adresu ivel@ivel.pl nahlásit výskyt konkrétních informací, které tato osoba nebo subjekt považuje za Nezákonný obsah.

11.3.2. . Oznámení musí být dostatečně přesné a přiměřeně odůvodněné. Za tímto účelem Poskytovatel služeb umožní a usnadní zasílání oznámení na výše uvedenou e-mailovou adresu, která budou obsahovat všechny následující údaje: (1) dostatečně odůvodněné vysvětlení důvodů, proč osoba nebo subjekt tvrdí, že oznámené informace představují Nezákonný obsah; (2) jasné uvedení přesného elektronického umístění informací, jako je přesná adresa URL, a případně další informace k identifikaci Nezákonného obsahu podle typu obsahu a konkrétního typu služby; (3) jméno a e-mailovou adresu osoby nebo subjektu, který oznámení podává, s výjimkou oznámení týkajícího se informací, které se považují za související s některým z trestných činů uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. a) a b). 3 až 7 směrnice 2011/93/EU; a (4) prohlášení potvrzující dobrou víru osoby nebo subjektu podávajícího oznámení, že informace a tvrzení v něm obsažené jsou správné a úplné.

11.3.3 Výše uvedené oznámení se pro účely článku 6 zákona o digitálních službách považuje za skutečný poznatek nebo vědomost ve vztahu k informacím, jichž se týká, pokud umožňuje poskytovateli služeb jednajícímu s náležitou péčí určit bez podrobné právní analýzy protiprávní povahu dotčené činnosti nebo informací.

11.3.4 Pokud oznámení obsahuje elektronické kontaktní údaje osoby nebo subjektu, který oznámení učinil, zašle poskytovatel služby této osobě nebo subjektu bez zbytečného odkladu potvrzení o přijetí oznámení. Poskytovatel služeb rovněž bez zbytečného odkladu oznámí takové osobě nebo takovému subjektu své rozhodnutí týkající se informací, jichž se oznámení týká, a poskytne informace o tom, jak se proti přijatému rozhodnutí odvolat.

11.3.5 Poskytovatel služeb posoudí všechna oznámení, která obdrží v rámci výše uvedeného mechanismu, a přijme rozhodnutí týkající se informací, jichž se oznámení týkají, včas, nestranně a objektivně a s náležitou péčí. Pokud poskytovatel služeb používá pro účely takového zpracování nebo rozhodování automatizované prostředky, uvede informace o tom v oznámení uvedeném v předchozím odstavci.

11.4 Informace o omezeních, která poskytovatel služeb ukládá v souvislosti s používáním internetového obchodu s ohledem na informace poskytnuté klientem:

11.4.1 Příjemce služby je při poskytování jakéhokoli obsahu v rámci internetového obchodu vázán následujícími pravidly:

11.4.1.1. povinnost používat Internetový obchod, včetně zveřejňování obsahu (např. v rámci názorů nebo komentářů), v souladu s jeho účelem, těmito Obchodními podmínkami a způsobem, který je v souladu se zákonem a dobrými mravy, s ohledem na respektování osobnostních práv a autorských práv a práv duševního vlastnictví Poskytovatele služby a třetích osob;

11.4.1.2. povinnost zadávat obsah, který je věcně správný a není zavádějící;

11.4.1.3. zákaz poskytování nezákonného obsahu, včetně zákazu poskytování Nezákonného obsahu;

11.4.1.4. zákaz zasílání nevyžádaných obchodních informací (spamu) prostřednictvím Internetového obchodu;

11.4.1.5. zákaz poskytování Obsahu, který porušuje obecně uznávané zásady netikety, včetně Obsahu, který je vulgární nebo urážlivý;

11.4.1.6. povinnost mít v případě potřeby veškerá potřebná práva a oprávnění k poskytnutí takového obsahu na stránkách Internetového obchodu, zejména autorská práva nebo potřebné licence, oprávnění a souhlasy k jeho užití, šíření, zpřístupnění nebo zveřejnění, zejména právo na zveřejnění a šíření v Internetovém obchodě a právo na užití a šíření obrázku nebo osobních údajů v případě obsahu, který obsahuje obrázek nebo osobní údaje třetí osoby.

11.4.1.7. povinnost používat internetový obchod způsobem, který nepředstavuje bezpečnostní riziko pro datový komunikační systém poskytovatele služeb, internetový obchod nebo třetí osoby.

11.4.2. Poskytovatel služby si vyhrazuje právo moderovat obsah poskytovaný Příjemci služby na stránkách Internetového obchodu. Moderace je prováděna v dobré víře a s náležitou péčí a z vlastní iniciativy Poskytovatele služby nebo na základě obdrženého oznámení za účelem odhalení, identifikace a odstranění Nezákonného obsahu nebo jiného obsahu, který není v souladu s Podmínkami, nebo za účelem zamezení přístupu k němu, nebo za účelem přijetí nezbytných opatření ke splnění požadavků práva Evropské unie a vnitrostátních právních předpisů slučitelných s právem Evropské unie, včetně požadavků stanovených zákonem o digitálních službách, nebo požadavků obsažených v Podmínkách.

11.4.3. Proces moderace může být prováděn ručně člověkem nebo se může opírat o automatizované nebo poloautomatizované nástroje, které poskytovateli služeb usnadňují identifikaci Nezákonného obsahu nebo jiného obsahu, který není v souladu s Podmínkami. Jakmile je takový obsah identifikován, poskytovatel služeb rozhodne, zda obsah odstraní nebo k němu znemožní přístup či jinak omezí jeho viditelnost nebo podnikne jiné kroky, které považuje za nezbytné (např. kontaktuje klienta, aby objasnil námitky a obsah upravil). Poskytovatel služeb bude Klienta, který obsah poskytl (pokud má jeho kontaktní údaje), jasně a srozumitelně informovat o svém rozhodnutí, jeho důvodech a možnostech odvolání proti rozhodnutí.

11.4.4 Poskytovatel služby při výkonu svých práv a povinností podle zákona o digitálních službách postupuje s náležitou péčí, objektivně a přiměřeně a s ohledem na práva a oprávněné zájmy všech zúčastněných stran, včetně příjemců služby, zejména s přihlédnutím k právům zakotveným v Listině základních práv Evropské unie, jako je svoboda projevu, svoboda a pluralita médií a další základní práva a svobody.

11.5 Jakékoli připomínky, stížnosti, reklamace, odvolání nebo námitky týkající se rozhodnutí nebo jiného jednání či nečinnosti poskytovatele služby na základě obdrženého oznámení nebo rozhodnutí poskytovatele služby přijatého v souladu s ustanoveními těchto podmínek lze podat způsobem obdobným reklamačnímu řízení uvedenému v oddíle 6 těchto podmínek. Využití tohoto postupu je bezplatné a umožňuje podávat stížnosti elektronicky na uvedenou e-mailovou adresu. Využitím stížnostního řízení není dotčeno právo dotčené osoby nebo subjektu podat žalobu k soudu a nejsou jím dotčena její další práva.

11.6 Poskytovatel služeb je povinen včas, nediskriminačně, objektivně a nestranně posoudit všechny připomínky, stížnosti, odvolání nebo námitky proti rozhodnutím nebo jiným úkonům či nečinnosti, které poskytovatel služeb učinil na základě obdrženého oznámení nebo přijatého rozhodnutí. Pokud stížnost nebo jiné oznámení obsahuje dostatečné důvody k tomu, aby se poskytovatel služby domníval, že jeho rozhodnutí nepřijmout opatření v reakci na oznámení je neoprávněné nebo že informace, kterých se stížnost týká, nejsou nezákonné a v rozporu s podmínkami, nebo obsahuje informace, které naznačují, že stěžovatelovo jednání neodůvodňuje přijaté opatření, poskytovatel služby bez zbytečného odkladu zruší nebo změní své rozhodnutí o tom, zda má odstranit nebo zamezit přístupu k obsahu nebo jinak omezit jeho viditelnost, nebo přijme jiná opatření, která považuje za nezbytná.

11.7 Příjemci služeb, osoby nebo subjekty, které podaly oznámení o nezákonném obsahu, jimž jsou určena rozhodnutí poskytovatele služeb týkající se nezákonného obsahu nebo obsahu, který není v souladu s podmínkami, mají právo zvolit si k řešení sporů týkajících se těchto rozhodnutí jakýkoli orgán mimosoudního řešení sporů certifikovaný koordinátorem digitálních služeb členského státu, a to i v souvislosti se stížnostmi, které nebyly vyřešeny prostřednictvím interního systému vyřizování stížností poskytovatele služeb.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 Smlouvy uzavírané prostřednictvím Internetového obchodu se uzavírají v polském jazyce.
10.2 Změna Podmínek:
10.2.1 Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo provádět změny Podmínek ze závažných důvodů, tj. z důvodu: změny právních předpisů; změny způsobu platby a doručování - v rozsahu, v jakém tyto změny ovlivňují provádění ustanovení těchto Podmínek.
10.2.2 V případě uzavírání smluv trvalé povahy na základě těchto Obchodních podmínek (např. poskytování Elektronických služeb - Účet) jsou změněné Obchodní podmínky pro Příjemce služby závazné, pokud byly splněny podmínky uvedené v § 384 a 384[1] Občanského zákoníku, tj. Příjemce služby byl o změnách řádně informován a nevypověděl smlouvu do 14 kalendářních dnů ode dne oznámení. V případě, že změna obchodních podmínek má za následek zavedení jakýchkoli nových poplatků nebo zvýšení stávajících poplatků, má Příjemce služby, který je spotřebitelem, právo od smlouvy odstoupit.
10.2.3 V případě uzavírání smluv na základě těchto Podmínek, které nejsou smlouvami trvajícími (např. Kupní smlouva), se změny Podmínek nijak nedotýkají práv nabytých Příjemci služeb/Klienty, kteří jsou spotřebiteli, před datem účinnosti změn Podmínek, zejména se změny Podmínek nedotýkají již zadaných nebo podaných Objednávek a uzavřených, uzavřených nebo plněných Kupních smluv.
10.3 Ve věcech, které nejsou upraveny těmito Podmínkami, se použijí obecně platná ustanovení polského práva, zejména Občanský zákoník; Zákon o poskytování elektronických služeb ze dne 18. července 2002 (Sbírka zákonů 2002 č. 144, položka 1204 v platném znění); pro Kupní smlouvy uzavřené do 24. prosince 2014 se Zákazníky, kteří jsou spotřebiteli, platí ustanovení Zákona o ochraně některých práv spotřebitelů a odpovědnosti za škodu způsobenou nebezpečným výrobkem ze dne 2. března 2000. (Sbírka zákonů 2000 č. 22, položka 271, ve znění pozdějších předpisů) a zákon o zvláštních podmínkách prodeje spotřebitelům a o změně občanského zákoníku ze dne 27. července 2002 (Sbírka zákonů 2002 č. 141, položka 1176, ve znění pozdějších předpisů); pro Kupní smlouvy uzavřené od 25. prosince 2014 se Zákazníky, kteří jsou spotřebiteli - ustanovení zákona o právech spotřebitelů ze dne 30. května 2014. (Sbírka zákonů 2014, položka 827, v platném znění); a další příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů.

13. VZOR FORMULÁŘE PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
(PŘÍLOHA ČÍSLO 2 K ZÁKONU O SPOTŘEBITELSKÝCH PRÁVECH).


Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy
(tento formulář je třeba vyplnit a odeslat pouze v případě, že si přejete odstoupit od smlouvy)


- Adresát:


IVEL ELECTRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Ks. Brzóski 5, 42-202 Częstochowa
ivel.pl
ivel@ivel.pl


- Já/my(*) tímto oznamuji(*), že odstupuji(*) od kupní smlouvy na níže uvedené zboží(*) od smlouvy na dodávku níže uvedeného zboží(*) od smlouvy na zhotovení níže uvedeného zboží(*)/poskytnutí níže uvedené služby(*)

- Datum uzavření smlouvy(*)/odběru(*)
- Jméno a příjmení spotřebitele(ů)spotřebitele(ů)
- Adresa spotřebitele(ů)
- Podpis spotřebitele(ů) (pouze pokud je tento formulář zasílán v papírové podobě)
- Datum
(*) Nehodící se škrtněte.