Stížnosti

STÍŽNOSTI SPOTŘEBITELŮ PODLE ZÁKONA
DŮVODY PRO PODÁNÍ STÍŽNOSTI v rámci záruky
DATUM UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
platí pro kupní smlouvy uzavřené na
od 25. prosince 2014.
PRÁVNÍ ZÁKLAD Občanský zákoník ze dne 23. dubna 1964 (Sb. zákonů č. 16, položka 93, ve znění pozdějších předpisů) a další obecně závazné právní předpisy
ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY ODPOVĚDNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO Prodávající odpovídá Zákazníkovi, pokud má prodaný Výrobek fyzickou nebo právní vadu (záruka).
fyzická vada
Prodávající odpovídá ze záruky za fyzické vady, které existovaly v okamžiku přechodu nebezpečí na Zákazníka nebo vznikly z důvodu, který má prodaný Výrobek v tomtéž okamžiku.
Fyzická vada spočívá v nesouladu prodaného Výrobku s Kupní smlouvou. Prodaný Výrobek je v rozporu s Kupní smlouvou zejména tehdy, pokud:
1) nemá vlastnosti, které má mít Výrobek tohoto typu vzhledem k účelu uvedenému v Kupní smlouvě nebo vyplývající z okolností či účelu;
2) nemá vlastnosti, o jejichž existenci Prodávající Zákazníka ujistil, a to i předložením vzorku nebo ukázky;
3) se nehodí k účelu, o kterém Zákazník Prodávajícího při uzavírání Kupní smlouvy informoval, a Prodávající neměl k tomuto účelu výhrady;
4) byl Zákazníkovi dodán neúplný.
Je-li Zákazník spotřebitelem, považuje se veřejné ujištění výrobce nebo jeho zástupce, osoby, která uvádí Výrobek na trh v rámci své podnikatelské činnosti, a osoby, která se prezentuje jako výrobce tím, že na prodávaný Výrobek umístí své jméno, ochrannou známku nebo jiné rozlišovací označení, za rovnocenné ujištění Prodávajícího.
Prodaný Výrobek má fyzickou vadu i v případě jeho nesprávné montáže a uvedení do provozu, pokud tyto činnosti provedl Prodávající nebo třetí osoba, za kterou Prodávající nese odpovědnost, nebo Zákazník, který postupoval podle pokynů obdržených od Prodávajícího.
právní vada
Prodávající odpovídá vůči Zákazníkovi v případě, že prodaný Výrobek je ve vlastnictví třetí osoby nebo je zatížen právem třetí osoby, jakož i v případě, že omezení v užívání nebo nakládání s Výrobkem vyplývá z rozhodnutí nebo výroku příslušného orgánu; v případě prodeje práva odpovídá Prodávající i za existenci práva
zproštění odpovědnosti Prodávajícího
Prodávající je zproštěn odpovědnosti ze záruky, pokud Zákazník o vadě věděl v době uzavření Kupní smlouvy.
Jsou-li předmětem Kupní smlouvy Výrobky označené pouze co do typu nebo Výrobky, které mají být vyrobeny v budoucnu, je Prodávající zproštěn odpovědnosti ze záruky, pokud Zákazník o vadě věděl v době vydání zboží. Toto ustanovení se nepoužije, je-li Zákazník spotřebitelem.
Prodávající neodpovídá vůči Zákazníkovi, který je spotřebitelem, za to, že prodávaný Výrobek nemá vlastnosti vyplývající z výše uvedených veřejných ujištění, pokud Prodávající tato ujištění neznal a při rozumném posouzení ani znát nemohl, nebo pokud nemohla ovlivnit rozhodnutí Zákazníka o uzavření Kupní smlouvy, nebo pokud byl jejich obsah před uzavřením Kupní smlouvy odstraněn.
ZÁKLADNÍ PRÁVA SPOTŘEBITELE Tato práva jsou zpravidla rovnocenná, což znamená, že Zákazník může uplatnit současně první i druhou skupinu práv:
1) Skupina: Snížení ceny/vrácení peněz
Má-li prodaný Výrobek vadu, může Zákazník učinit prohlášení o snížení ceny nebo odstoupit od Kupní smlouvy, pokud Prodávající neprodleně a bez nadměrných obtíží pro Zákazníka nevymění vadný Výrobek za bezvadný nebo vadu neodstraní. Toto omezení neplatí, pokud již byl Výrobek Prodávajícím vyměněn nebo opraven nebo pokud Prodávající nesplnil povinnost vyměnit Výrobek za bezvadný nebo vadu odstranit. Snížená cena je v takovém poměru k ceně dle Kupní smlouvy, v jakém zůstává hodnota Produktu s vadou k hodnotě Produktu bez vady. Zákazník není oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit, pokud je vada nepodstatná.
Je-li Zákazník spotřebitelem, může namísto odstranění vady navrženého Prodávajícím v souladu s výše uvedenými ustanoveními požadovat výměnu Produktu za Produkt bez vady nebo namísto výměny Produktu požadovat odstranění vady, ledaže by uvedení Produktu do souladu s Kupní smlouvou způsobem zvoleným Zákazníkem nebylo možné nebo by si vyžádalo nepřiměřené náklady oproti způsobu navrženému Prodávajícím. Při posuzování nepřiměřenosti nákladů se přihlíží k hodnotě Výrobku bez vad, druhu a významu zjištěné vady, jakož i k obtížím, kterým by byl Zákazník vystaven při jiném způsobu uspokojení.
Má-li vadu pouze některý z prodaných Výrobků a lze-li je oddělit od Výrobků bez vad, aniž by to bylo na újmu oběma stranám, omezuje se právo Zákazníka odstoupit od smlouvy pouze na vadné Výrobky.
2) Skupina: oprava/výměna
Má-li prodaný Výrobek vadu, může Zákazník požadovat výměnu Výrobku za bezvadný nebo odstranění vady. Prodávající je povinen vadný Výrobek vyměnit za bezvadný nebo vadu odstranit v přiměřené lhůtě bez nadměrných obtíží pro Zákazníka. Prodávající může požadavku Zákazníka odmítnout vyhovět, pokud uvedení vadného Výrobku do souladu s Kupní smlouvou způsobem zvoleným Zákazníkem není možné nebo by si ve srovnání s jiným možným způsobem uvedení Výrobku do souladu s Kupní smlouvou vyžádalo nepřiměřené náklady.
DŮLEŽITÉ REKLAMAČNÍ LHŮTY 1 rok předpoklad existence vady v okamžiku vydání Výrobku
. Prodávající odpovídá v rámci záruky za fyzické vady, které existovaly v okamžiku přechodu nebezpečí na Zákazníka nebo které vznikly z příčiny tkvící v prodávaném Výrobku v témže okamžiku. Je-li Zákazník spotřebitelem a fyzická vada byla zjištěna před uplynutím jednoho roku ode dne vydání prodaného Výrobku, má se za to, že vada nebo její příčina existovala v době přechodu nebezpečí na Zákazníka.
2 roky odpovědnosti Prodávajícího
Prodávající odpovídá ze záruky, jestliže fyzická vada byla zjištěna před uplynutím dvou let a v případě vad nemovitosti před uplynutím pěti let ode dne vydání Výrobku Zákazníkovi. Pro uplatnění práv ze záruky za právní vady prodaného Výrobku platí ustanovení týkající se fyzických vad s tím, že lhůta pro uplatnění práv ze záruky začíná běžet ode dne, kdy se Zákazník o existenci vady dozvěděl, a pokud se Zákazník o existenci vady dozvěděl až v důsledku žaloby třetí osoby - ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí vydané ve sporu s třetí osobou.
MÍSTO A ZPŮSOB PODÁNÍ REKLAMACE Reklamaci může Zákazník uplatnit :
- písemně na adresu: Brzóski 5, 42-202 Częstochowa;
- v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu na adresu: ivel@cz.ivel.pl;
POPIS STÍŽNOSTI Doporučujeme, aby Zákazník v popisu reklamace uvedl následující informace - usnadní a urychlí to vyřízení reklamace Prodávajícím:
(1) informace a okolnosti týkající se předmětu reklamace, zejména druh a datum výskytu neshody/vady;
(2) požadavek na způsob uvedení Výrobku do souladu s Kupní smlouvou nebo prohlášení o snížení ceny či odstoupení od Kupní smlouvy; a
(3) kontaktní údaje stěžovatele.
Výše uvedené náležitosti mají pouze doporučující charakter a nemají vliv na účinnost reklamací podaných s vynecháním doporučeného popisu reklamace.
DODÁNÍ REKLAMOVANÉHO VÝROBKU Zákazník, který uplatňuje práva ze záruky, je povinen doručit vadný výrobek na náklady prodávajícího na adresu: Brzóski 5, 42-202 Częstochowa. Pokud by dodání výrobku Zákazníkem bylo příliš obtížné vzhledem k typu výrobku nebo způsobu jeho instalace, je Zákazník povinen zpřístupnit výrobek Prodávajícímu v místě, kde se výrobek nachází.
ODPOVĚĎ PRODÁVAJÍCÍHO Prodávající je povinen reagovat na reklamaci Zákazníka bezodkladně, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne jejího podání. Nedostatek odpovědi Prodávajícího ve výše uvedené lhůtě znamená v případě požadavku na opravu, výměnu nebo snížení ceny, že Prodávající uznal reklamaci za oprávněnou.
MIMOSOUDNÍ REKLAMAČNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ A PRAVIDLA PŘÍSTUPU K TĚMTO ŘÍZENÍM. Podrobné informace o možnosti Zákazníka, který je spotřebitelem, využít mimosoudních způsobů vyřizování reklamací a uplatňování nároků, jakož i pravidla přístupu k těmto postupům jsou k dispozici na internetových stránkách ÚOHS na adrese: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
K dispozici je rovněž kontaktní místo předsedy Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele (telefon: 22 55 60 333, e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl nebo písemná adresa: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Varšava), jehož úkolem je mimo jiné poskytovat pomoc spotřebitelům ve věcech mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.
Spotřebitel má k dispozici následující příklady mimosoudních způsobů řešení stížností a reklamací: (1) návrh na mimosoudní řešení sporu u stálého smírčího spotřebitelského soudu (více informací viz: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) návrh na mimosoudní řešení sporu u oblastního inspektora obchodní inspekce (více informací viz internetové stránky inspektora příslušného podle místa podnikání prodávajícího); a (3) pomoc okresního (městského) spotřebitelského ombudsmana nebo společenské organizace, mezi jejíž zákonné úkoly patří ochrana spotřebitele (např. Federace spotřebitelů, Sdružení polských spotřebitelů). Poradenství je poskytováno mj. prostřednictvím e-mailu na adrese porady@dlakonsumentow.pl a na telefonní lince pro spotřebitele 801 440 220 (linka je v provozu v pracovní dny od 8:00 do 18:00 hodin, hovorné je zpoplatněno podle sazebníku operátora).
Na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je k dispozici platforma pro online řešení sporů mezi spotřebiteli a obchodníky na úrovni EU (platforma ODR). Platforma ODR je interaktivní a vícejazyčná internetová stránka s jednotným kontaktním místem pro spotřebitele a obchodníky, kteří hledají mimosoudní řešení sporu týkajícího se smluvních závazků vyplývajících z kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb online (více informací naleznete na internetových stránkách samotné platformy nebo na internetové adrese Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).