Vrací se

Informace pro spotřebitele o právu odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku

Jako spotřebitel máte právo odstoupit od smlouvy uzavřené v internetovém obchodě do 14 dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne, kdy jste převzali věc nebo kdy věc převzala vámi určená třetí osoba jiná než dopravce. Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou nebo e-mailem). Prohlášení můžete zaslat např:

- písemně na následující adresu: Ivel Electronics Sp. z o. o., Ks. Brzóski 5, 42-202 Częstochowa;
- v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu na následující adresu: ivel@cz.ivel.pl;

. Vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy je uveden v příloze č. 2 zákona o právech spotřebitelů a je k dispozici dodatečně. zde:.
Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy můžete použít, není to však povinné.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když své sdělení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odešlete před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

V případě odstoupení od této smlouvy Vám vrátíme všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání zboží (s výjimkou dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného jiného než námi nabízeného nejlevnějšího typu obvyklého dodání), a to neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí uplatnit právo na odstoupení od této smlouvy. Platbu vám vrátíme stejným platebním prostředkem, který jste použili při původní transakci, pokud jste se výslovně nedohodli jinak; v každém případě vám v souvislosti s tímto vrácením nebudou účtovány žádné poplatky. Vrácení peněz můžeme zadržet do doby, než obdržíte předmět nebo dokud nám nepředložíte doklad o jeho vrácení, podle toho, která událost nastane dříve.

Pokud jste předmět obdrželi, zašlete nám jej zpět nebo jej předejte na následující adrese: Brzóski 5, 42-202 Częstochowa, a to neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy jste nás informovali o svém odstoupení od této smlouvy. Lhůta je zachována, pokud zašlete věc zpět před uplynutím 14denní lhůty. Přímé náklady spojené s vrácením zboží nesete Vy. Odpovídáte pouze za případné snížení hodnoty věci, které vzniklo v důsledku jiného použití věci, než které je nezbytné ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti věci.